NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vergunning voor korhoenders Sallandse Heuvelrug

5 april 2016

De provincie Overijssel heeft aan Staatsbosbeheer een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het bijplaatsen van Zweedse korhoenders op de Sallandse heuvelrug. De Sallandse Heuvelrug is een Natura 2000 gebied. In het gebied worden allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd om de bijzondere natuur te versterken. De instandhouding van het korhoen is een van de doelstellingen.

Op dit moment is er nog een kleine populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug, maar die staat onder druk. De komende vijf jaar worden door Staatsbosbeheer maximaal 25 korhoenders per jaar bijgeplaatst, afhankelijk van de situatie in het gebied. Naast behoud van het Korhoen, is ook het behoud van zure vennen, vochtige en droge heide, de jeneverbes en soorten als de nachtzwaluw, roodborsttapuit en kamsalamander onderwerp van de herstel- en beheermaatregelen voor dit gebied.

Op de Sallandse heuvelrug wordt het oppervlak droge heide uitgebreid en de kwaliteit wordt beter. Dat heeft al een positief effect op soorten als de nachtzwaluw en de roodborsttapuit, kenmerkende soorten voor dit heidegebied. Voor de huidige populatie korhoenders, die ook leven op droge heide, gaat dat herstel echter langzaam. Om de periode te overbruggen tot het gebied voldoende hersteld is, worden korhoenders bijgeplaatst om overleving van de soort op korte termijn veilig te stellen. Samen met de maatregelen voor areaal uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de droge heide kan zich een gezonde populatie ontwikkelen en wordt uitsterven voorkomen. Nederland heeft een verplichting om wettelijk beschermde soorten, zoals het korhoen, te behouden.

Belang Sallandse Heuvelrug
Staatsbosbeheer bereidt op dit moment de komst en het uitzetten van het Korhoen verder voor. Hester Maij, gedeputeerde landbouw, natuur en cultuur: “De Sallandse Heuvelrug is een van de belangrijkste natuurgebieden in Overijssel en Nederland. Jaarlijks wordt het gebied door honderdduizenden toeristen bezocht en is daarmee ook erg belangrijk voor de economie van Overijssel. Hoe gevarieerder en sterker de natuur in het gebied, hoe interessanter het is voor bezoekers. Het vergroten van populaties van korhoenders, nachtzwaluwen of roodborsttapuiten hoort daar bij. Een investering in de Sallandse Heuvelrug is dus ook goed voor de economie.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet