NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vernieuwd model maakt Subsidiestelsel Natuur en Landschap evalueerbaar

24 maart 2015

Alterra heeft op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving het model om het natuurbeleid te evalueren geactualiseerd. Het model is nu ook geschikt om het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) te evalueren, doordat het is aangepast aan de typologie van de beheertypen en de bijbehorende kaart van het SNL.

Beheertypenkaart
Natuurbeheerders en de rijks- en provinciale overheid zijn recent overgegaan naar het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het subsidiestelsel gaat uit van beheertypen. Basis hiervoor zijn de vegetatietypen en de bijbehorende beheertypenkaart. Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben het Model for Nature Policy (MNP) ontwikkeld om het natuurbeleid van regionaal tot landelijk niveau te evalueren. Het model sluit nu aan bij SNL en kan berekeningen maken op basis van de beheertypenkaart.

De soorten in het model zijn gekoppeld aan de beheertypen. Alle soorten in het model zijn getest door de gesimuleerde verspreiding te vergelijken met de verspreidingswaarnemingen van de particuliere gegevensbeherende organisaties. De verspreiding van elke soort is beoordeeld als goed, matig of slecht, en reproduceerbaar vastgelegd. Van de 256 soorten werden er 24 als slecht beoordeeld. De eerste resultaten geven een redelijk goed beeld. Het detailniveau van de beheertypenkaart moet verbeterd worden om betere en nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen.

Ontbrekende soorten
Er is ook onderzocht hoeveel soorten er wel in de beheertypen worden genoemd, maar niet in het model zijn opgenomen. Het gaat om verschillende soortgroepen die ontbreken, maar ook binnen de drie soortgroepen die wel in het model zijn opgenomen (planten, vogels en vlinders) ontbreken nog veel soorten. Aanbevolen wordt om de soortenlijst aan te vullen en de soortgroepen amfibieën, reptielen, zoogdieren en libellen toe te voegen aan het model.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet