NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

5 juni 2015

Op 1 januari 2016 start een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer: het ANLb2016. Hoofddoel is dat agrarische collectieven in kansrijke gebieden samen werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld weidevogels, akkervogels en vlinders. Het ANLb2016 moet leiden tot meer samenhang, afstemming, efficiƫntie en lagere uitvoeringskosten.

Betrokken partijen
Bij de uitvoering van dit beleid zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het ministerie van Economische Zaken, de provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de NVWA. Het ministerie van EZ vertaalt de Europese verplichtingen naar internationale doelen en zorgt dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt uitgevoerd volgens de EU-criteria.

Subsidiemogelijkheden
De provincies zijn verantwoordelijk voor het vernieuwde stelsel. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. Denk hierbij aan agrarische natuur en landschapselementen in de provincies. De plannen zijn daarmee de basis voor het aanvragen van subsidie door de collectieven.

RVO.nl bewaakt de EU-criteria en is betaalorgaan voor deze subsidiestroom. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzorgt de controles ter plaatse.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet