NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verschillende moties in het VAO Natuur

30 maart 2018

In het VAO Natuur van 23 maart jl. hield de minister van LNV dezelfde lijn vast als in het AO Natuur van 8 maart: provincies zijn primair verantwoordelijk. Om die reden heeft ze de volgende moties ontraden: twee moties van PVV en PvdA/PvdD waarin de partijen de minister opriepen op enige wijze een rol te pakken inzake de Oostvaardersplassen en een motie van de SP om met het IPO een plan te maken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.

Ook de SP-motie om te komen met een ambitieuze agenda voor het versterken van natuurwaarden in Nationale Parken heeft de minister ontraden. Hierbij heeft de minister overigens niet expliciet verwezen naar de verantwoordelijkheid van de provincies, zoals ze in het AO wel deed. In plaats daarvan verwees ze naar het aanstaande rapport onder leiding van Van Vollenhoven. De Kamer zal te zijner tijd de Kabinetsreactie daarop ontvangen. Er is op dit moment geen reden om de lobby-inzet van de provincies bij te stellen. De stemmingen over de ingediende moties vinden op 3 april plaats.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet