NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Versterken met zand veilig en kansrijk

3 juni 2015

Uit landelijke toetsing –de ‘APK-keuring’ van de dijken- in 2006 is gebleken dat de Houtribdijk niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 23 kilometer. De werkzaamheden maken deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

De Houtribdijk is een primaire waterkering en scheidt het Markermeer van het IJsselmeer. De dijk voorkomt bij storm de uitwisseling van water tussen beide meren en draagt zo bij aan de veiligheid van de dijken en het achterliggende land rondom het Markermeer en IJsselmeer. Zandige vooroevers zorgen voor de veiligheid en kansen voor natuur en recreatie. Uit landelijke toetsing –de ‘APK-keuring’ van de dijken- in 2006 is gebleken dat de Houtribdijk niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 23 kilometer.

De werkzaamheden maken deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Dit programma heeft als doel afgekeurde waterkeringen sober, robuust en doelmatig te versterken. Dit betekent onder meer dat de Houtribdijk vijftig jaar bestand is tegen zware stormen, die eens per 10.000 jaar voorkomen.

Voorkeursalternatief
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 een voorkeursalternatief voor de dijkversterking vastgesteld en gekozen voor een alternatief waarbij de dijk versterkt wordt met deels een harde bekleding met breuksteen en deels een vooroever van zand. De breuksteen wordt aan elkaar gehecht met gietasfalt. De deels zandige oplossing biedt kansen voor de ontwikkeling van Flevoland op het gebied van natuur en zwakt de golven af. De Houtribdijk wordt hiermee een overslagbestendige dijk. Het is dan geen probleem als er water over de dijk stroomt.

Veilig en kansrijk
Een dijkversterking met zand biedt kansen voor de ontwikkeling van Flevoland. De zandige oplossing zorgt voor een circa 70 meter brede zandzone tegen de dijk aan. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden op het gebied van recreatie, natuur en verkeer. Met name voor natuur zorgt het vergroten van de land-waterzones voor een versterkt ecologische systeem van het Markermeer. Dit sluit aan bij de natuurambities uit de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer.

Milieueffecten
De versterking van de Houtribdijk is een aanzienlijke klus. Er moet meer dan 23 kilometer dijk worden versterkt. Daar komt bij dat de dijk is gelegen tussen twee gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen (Markermeer en IJsselmeer). Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat de milieueffecten van de versterking (m.e.r).

Planprocedure
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, uitgebracht in augustus 2014, vormt de start van de m.e.r.-procedure en het publiek juridische planproces. In deze notitie geven de provincies Flevoland en Noord-Holland en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als bevoegde gezagen aan wat het project Versterking Houtribdijk inhoudt en wat de randvoorwaarden zijn voor de op te stellen milieueffectrapportage (m.e.r). De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de ontgrondingenvergunning en de procedure voor het Projectplan Waterwet. In het Projectplan Waterwet presenteert Rijkswaterstaat het ontwerp voor de dijkversterking.

Planning
Begin 2016 start de inspraak op het projectplan Waterwet , de ontgrondingsvergunning en de overige hoofdvergunningen (o.a. Natuurbeschermingswet vergunning). Tegen die tijd wordt ook de aanbesteding gestart. De werkzaamheden aan de Houtribdijk staan gepland in 2017 en 2018. Eind 2018 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet