NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verzilveren van waarde natuur vergt gerichte aanpak

11 mei 2016

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om de waarde van natuur te verzilveren.

Bezuinigingen hebben er vanaf 2010 toe geleid dat natuurorganisaties op zoek moesten gaan naar andere financieringsbronnen. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook voor het verwerven van een positie dichter bij de samenleving en bij de markt. Tegen deze achtergrond heeft Wageningen UR in opdracht van het PBL onderzoek verricht naar de verzilveringsmogelijkheden van het natuurlijk kapitaal in de Weerribben-Wieden.

Kansen voor verzilvering
Recreatie en toerisme zijn al een belangrijke economische pijler voor de regio, maar het onderzoek laat zien dat lang niet alle mogelijkheden worden benut. De vermarkting kan beter en er liggen kansen om met recreatiearrangementen in te spelen op specifieke behoefte van verschillende doelgroepen. Hiervoor is onderlinge samenwerking nodig tussen (recreatie)ondernemers en beheerders.

Eerder onderzoek uit 2011 naar de levensvatbaarheid van de rietsector in de Weerribben-Wieden toont aan dat zonder ingrepen het toekomstperspectief voor de rietsector in het gebied weinig rooskleurig is. Toch liggen ook hier kansen. Zo kan bijvoorbeeld de positie van binnenlands riet worden verbeterd door het opzetten van een keurmerk. Tegelijkertijd vraagt dit om innovaties in de rietsector zelf.

Gerichte aanpak nodig
Idee achter de beschreven verdienmodellen is dat baathebbers hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het behoud van het gebied. Maar de praktijk is weerbarstig en tot op heden is nog geen proces op gang gekomen om aan de slag te gaan met de verzilvering van natuur. Allereerst leeft onder de betrokkenen in het gebied de opvatting dat door de jarenlange overheidsfinanciering de natuur en haar ecosysteemdiensten collectieve goederen zijn, waar iedereen gebruik van kan maken. Bovendien heerst nog altijd het beeld dat de natuurorganisaties veel overheidsgeld ontvangen en dat zij de eerst aangewezenen zijn om te investeren in behoud van het gebied.

De uitdaging voor de Weerribben-Wieden ligt in het creëren van een perspectief waarin de actoren vertrouwen hebben en dat tot samenwerking uitnodigt om de verzilveringsmogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Juist bij het verzilveren van natuur verdienen gebiedsprocessen volop aandacht. Dit betekent met elkaar om de tafel gaan en met elkaar verkennen hoe de toekomst eruit zal zien bij ongewijzigd en nieuw beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet