NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waarde van ons landschap in kaart gebracht

3 juli 2020

De koppeling van de ecosysteemdiensten met de economische en duurzaamheidsstatistieken van het CBS levert waardevolle informatie op. Het CBS onderzoekt samen met Wageningen University & Research en in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een methode om natuurlijk kapitaal te meten. Het resultaat is veelbelovend. ‘De natuurlijk kapitaalrekeningen bieden mogelijkheden om de Sustainable Development Goals (SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen) beter in beeld te brengen’, stellen CBS-onderzoekers Rixt de Jong en Patrick Bogaart.

Wat is ons landschap waard? Om die vraag draait het bij de natuurlijk kapitaalrekeningen. Het CBS kijkt daarbij naar ecosystemen en de economische voordelen die deze ons bieden. Het gaat bij de natuurlijk kapitaalrekeningen niet om de intrinsieke waarde van natuur. In de afgelopen zes jaar is onderzocht of het internationale meetsysteem dat voor natuurlijk kapitaal bestaat ook ontwikkeld kan worden voor Nederland. ‘Dat meetsysteem staat er nu’, zegt projectleider Rixt de Jong.

Bos, heide of bebouwd gebied
De nieuwe methode verdeelt Nederland in ecosysteemtypen – bijvoorbeeld bos, heide, akker, strand, of woonwijk – en brengt het gebruik van de natuur door de mens in kaart. Letterlijk, door kaarten te maken en de gebieden en diensten daarop in te tekenen. Bogaart: ‘Per soort gebied kijken we naar de kwaliteit van het ecosysteem en naar de ecosysteemdiensten die voor mensen van nut zijn. Ook bepalen we de economische waarde van die diensten. Daarbij hebben we diensten geselecteerd waarover we iets kunnen zeggen op basis van data, bijvoorbeeld houtkap, recreatie of klimaatregulering. Sommige diensten zijn wellicht van belang maar vallen toch af omdat we er geen gegevens over hebben – denk aan bramen plukken.’
Als proef zijn de ecosysteemdiensten voor de jaren 2006, 2013 en 2018 inmiddels met succes in beeld gebracht. Bogaart: ‘De bedoeling is dat we dit nu volgens een vaste frequentie gaan doen, bijvoorbeeld elke twee jaar. De ideale frequentie bekijken we in Europees verband.’

Ontwikkeling door de jaren heen
‘Als je Nederland indeelt in ecosysteemgebieden, dan kun je ook zien hoe het landgebruik en de natuur zich ontwikkelen door de jaren heen’, zegt De Jong. ‘Dat is interessant bijvoorbeeld in de discussie over klimaatverandering en duurzame landbouw. Het natter of droger worden van gebieden, verstedelijking, al die ontwikkelingen zie je terug in de natuurlijk kapitaalrekeningen. Verstening kan er toe leiden dat water minder gemakkelijk wordt weggevoerd en dus voor overlast zorgt. Daarom is het belangrijk om die ontwikkelingen samen te bestuderen. Omdat we kaarten maken bij de natuurlijk kapitaalrekeningen kun je de ontwikkelingen per gebied bekijken. Dat levert unieke informatie op.’

Natuur essentieel voor samenleving
Joop van Bodegraven van het ministerie van LNV is als opdrachtgever bij het onderzoek betrokken. ‘De interesse in natuurlijk kapitaal komt voort uit de discussie over een Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet