NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Werken met natuur: van niche naar norm

17 aug 2015

Werken met natuur biedt volop kansen om te komen tot een aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving, zo stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in zijn agenderende advies ‘Werken met natuur: van niche naar norm’.

Dit advies laat zien dat er volop kansen zijn om via ‘Werken met natuur’ op innovatieve en natuurinclusieve wijze niet alleen de waterveiligheid en leefomgevingskwaliteit te versterken, maar ook om kosten te besparen en geld te verdienen. Diverse projecten hiermee die in deze provincie zijn uitgevoerd of op stapel staan tonen dit aan. Een aantal van die projecten is gepresenteerd bij de drukbezochte PAL-lunchlezing dit voorjaar over Bouwen met de natuur.

In dit advies en de toelichtende notitie komt de PAL tot de volgende drie aanbevelingen:

1 Formuleer innovatief, integraal en natuurinclusief beleid: benut natuurlijke processen om te komen tot een hoogwaardige en klimaatbestendige leefomgeving tegen minder kosten en met meer maatschappelijk draagvlak. Zet daarom onder andere de middelen voor groen uit het provinciale coalitieakkoord hierop in.
2 Maak van werken met natuur de norm: neem ‘werken met natuur’ waar mogelijk en zinvol als uitgangspunt en verhef dit tot norm in provinciaal beleid. In Zuid-Holland zijn er al diverse goede praktijkprojecten ontwikkeld en gerealiseerd, waaronder de Rivier als getijdenpark en de Zandmotor. Maak daarom een kansenlijst van projecten waarin werken met natuur een meerwaarde heeft.
3 Maak van werken met natuur een exportproduct: werken met natuur vormt een prachtig exportproduct om ook elders de natuurwaarden, waterveiligheid, klimaatbestendigheid en leefomgevingskwaliteit te versterken. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont immers in delta’s. Verzilver daarom als provincie samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere partners de markt- en exportkansen voor Nederland als innovator op dit gebied. Promoot daarmee, hier maar ook elders in de wereld, het natuurinclusief en klimaatbestendig werken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet