NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Winterrust voor Friese ganzen ten einde

4 maart 2015

De eerste winterrust voor ganzen is sinds het begin van deze maand ten einde. Vanaf nu gaan de jagers weer het veld in. Ze mogen brandganzen verjagen met ondersteunend afschot. Het is voor het eerst dat jagers deze soort, die snel in aantal toeneemt, op de agrarische percelen kunnen verjagen. In de maand maart tot eind mei zijn er nog wel speciaal aangewezen gebieden waar deze ganzen rust krijgen en mogen eten (foerageren).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “It is wichtich dat boeren, natuerorganisaasjes en jagers goed gearwurkje. Ik bin dan ek tige bliid dat boeren meidogge oan de foerazjeergebieten. Mei opfange dêr’t dat kin en ferjeije wêr’t dat moat sadat skea foar boer en belestingbeteller wer yn lykwicht komme. ”.

Foerageergebieden per soort
De Europese ganzenpopulatie is beschermd. Daarom zijn voor alle ganzen foerageergebieden aangewezen in de periode van 1 november tot en met 1 april. In totaal gaat het om circa 28.000 hectare. Dit zijn gebieden waar ganzen in alle rust mogen neerstrijken om te eten. Een groot aantal ganzen is op 1 april vertrokken naar de noordelijke broedgebieden. Dit geldt nog niet voor de brand- en rotgans. Deze beide soorten blijven hier langer voordat ze hun reis naar het noorden beginnen.
Voldoende gebieden

Er zijn voldoende boeren die hun land beschikbaar stellen als speciaal foerageergebied voor de brand- en rotgans. Dit bleek uit een inventarisatie die de provincie Fryslân en BoerEnNatuur samen met de Agrarische Natuurverenigingen, onlangs heeft gedaan. De speciale foerageergebieden bevinden zich op locaties waar de brand- en rotganzen het meeste voorkomen. De totale oppervlakte van de soortspecifieke foerageergebieden is circa 8.000 hectare. Dit is inclusief 2.500 hectare op de Waddeneilanden.

Verjagen en bejagen brandgans
De brandgans blijft hier in het voorjaar lang en neemt in populatieaantal sterk toe. Daarom veroorzaakt deze ganzensoort de meeste schade aan landbouwgewassen. Het is van belang om de schade die de brandgans veroorzaakt te verminderen. Van 1 maart wordt er een ontheffing verleend. Jagers mogen dan brandganzen verjagen naar de foerageergebieden met ondersteunend afschot.

Rust, verjaging en afschot
Met de ganzenaanpak werken de partners aan betere bescherming van ganzen en minder schade voor boeren. Dat gebeurt door rust, verjaging en afschot logischer in te zetten. Dit jaar waren de maanden januari en februari de maanden waarop de winterganzen in de hele provincie niet verjaagd en bejaagd werden.

Nu komt vanaf maart een fase van verjaging met ondersteunend afschot in de tijd dat gewassen het meest kwetsbaar zijn. Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: “Ferjeije fan guozzen hat pas doel, at se ek earne hinne kinne. Sa kinne se leare wêr’t se wol en net komme meie, sadat de skea beheind wurdt, mar ek de guozzen better beskerme wurde”. Voor brandganzen zijn daarom rustgebieden aangewezen, dat zijn natuurgebieden en graslanden waar de ganzenschade vergoed wordt. De ganzen leren waar ze veilig zijn en waar niet, zodat de schade in het voorjaar beperkt blijft.

Fryske guozzenoanpak
Op 1 november 2014 is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel van de aanpak is het omlaag brengen van de schade door bijvoorbeeld de ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Hiervoor ontvangt de boer een deelnemersvergoeding. Het verjagen met ondersteunend afschot moet door de jagers worden uitgevoerd. Een ander deel van de aanpak bestaat uit het beperken van de schade in de zomer, door maatregelen te treffen in februari en maart. De aanpak wordt uitgevoerd door jagers en natuurorganisaties, in samenwerking met de boeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet