NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten

18 okt 2018

De provincie Zuid-Holland daagt bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren uit om zich in te zetten voor meer leefruimte voor planten en dieren. Wie bijvoorbeeld rietmoerassen wil aanleggen in Reeuwijk, nestgelegenheid voor steenuilen in knotwilgen wil realiseren, of bloemperken in de stad voor hommels en andere insecten, kan daarvoor tot 15 november subsidie aanvragen.

De provincie heeft veertig icoonsoorten uitgekozen als vlaggendragers voor de Zuid-Hollandse natuur. De ambitie van de provincie is om het leefgebied voor al deze soorten duurzaam op orde te krijgen en behouden. Het mooie is: een investering in de leefgebieden van icoonsoorten komt ook de kwaliteit van de natuur in algemene zin ten goede.

De gehele opgave vraagt veel tijd en inzet en de provincie kan dit dan ook niet alleen – al was het maar omdat één organisatie als de provincie niet alle benodigde middelen, gronden en bevoegdheden heeft. Ook is er buiten het provinciehuis zeer veel expertise en lokale kennis die essentieel is. Daarom nodigt de provincie partijen uit om subsidie aan te vragen voor projecten die bijdragen aan het leefgebied van icoonsoorten. Op de website van de provincie staat beschreven hoe de subsidie kan worden aangevraagd.

Natuur van waarde
De provincie Zuid-Holland hecht grote waarde aan de Zuid-Hollandse natuur. In dit kleine uithoekje van Europa is de natuur zeer divers met zee, kust en duinen; grote rivieren; het veenweidegebied en bijzondere stedelijke en industriële natuur. Op internationaal niveau speelt de Zuid-Hollandse natuur een sleutelrol voor onder andere weidevogels, trekvissen en trekvogels. Op lokaal niveau is de natuur van onmisbare waarde voor bewoners om te recreëren en onthaasten, voor drinkwater en waterberging, voor een prettige en leefbare woon- en werkomgeving. Juist in deze drukbevolkte regio en in deze drukke, digitale tijden wordt de beschikbaarheid van natuur, rust en ruimte steeds belangrijker. Deze natuur is het beschermen en investeren waard vanwege de ecologische intrinsieke waarde én vanwege de waarde voor mensen. Groen doet goed.

Crowdfunding
De provincie Zuid-Holland ondersteunt ook bewoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag gaan voor de natuur en de icoonsoorten in hun buurt. De provincie verdubbelt het bedrag dat via crowdfunding wordt geworven (tot een maximum van €5.000,- per project). Hiervoor werkt de provincie samen met het crowdfundingplatform Voorjebuurt.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet