NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Hollandse groen-aanpak zorgt voor betrokkenheid regionale partners

27 okt 2016

Lokale en regionale partners in Zuid-Holland zetten zich steeds meer in voor het behoud en de versterking van de groene leefomgeving. De provincie stelt zich op als aanjager, ondersteuner en cofinancier in plaats van als de enige betalende en dus bepalende partij. Gedeputeerde Staten hebben besloten vanaf 2017 ruim € 25 miljoen beschikbaar te stellen aan de lokale en regionale partners als bijdrage voor hun meerjarenprogramma's groen, op te starten in de periode 2016-2019.

De gemeenten, waterschappen, natuur- en vrijwilligersorganisaties leggen gezamenlijk bijna € 92 miljoen op tafel, waarmee deze samenwerking een vermenigvuldiging van 3 oplevert. Dat is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019. Provinciale Staten behandelen het voorstel om het subsidieplafond hiervoor vast te stellen bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2016.

Groene gebiedsontwikkeling
De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een aantrekkelijke, groene en gevarieerde leefomgeving. Het provinciebestuur is ervan overtuigd dat participatie van gebruikers en belanghebbenden essentieel is voor het behoud en de verbetering van de leefomgeving. Sinds 2014 zijn om die reden de gemeenten, waterschappen en andere overheden per regio verenigd in zogenoemde 'landschapstafels', waaraan zij samen plannen maken voor het vergroenen van de provincie. In toenemende mate sluiten zich daarbij ook bedrijven en maatschappelijke organisaties aan. Waar voorheen al wel plannen voor natuur, groen en recreatie voor het komende jaar per deelgebied werden gemaakt, is het nu nieuw dat de groene gebiedsontwikkeling voor een grotere regio en een langere periode geprogrammeerd is door meer partijen.

Gedeputeerde Han Weber (Natuur en Recreatie): "Regionale samenwerking maakt dat we veel meer kunnen bereiken dan voorheen. Tegenover elke euro die we als provincie investeren, staan meerdere euro's cofinanciering van andere overheden, bedrijven of vrijwilligers. En het mooie is: daar hebben we allemaal lol van, bijvoorbeeld als we wandelen of fietsen door onze prachtige provincie!"

Landschapstafels
Eind 2016 telt Zuid-Holland 14 landschapstafels. Deze landschapstafels hebben allemaal een visie op groen en recreatie en concrete plannen voor de komende jaren. Na akkoord van Gedeputeerde Staten op de nieuwe Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019 en van Provinciale Staten op de financiële aspecten kunnen de landschapstafels een financiële bijdrage van de provincie ontvangen voor die onderdelen van hun meerjarenprogramma's, die aansluiten bij de provinciale doelen op het gebied van groenbeleving, biodiversiteit en duurzame landbouw. Overigens kunnen de landschapstafels ook gebruik maken van andere regelingen van de provincie, met name de Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling (POP3) en de regeling Projectsubsidie Erfgoedlijnen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet