NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO en VNG willen meer invloed op Europese regels

29 aug 2008

Provincies en gemeenten willen meer invloed op nieuwe Europese regels, omdat zij de regels moeten uitvoeren en geconfronteerd worden met de gevolgen. Dit hebben IPO en VNG de Europese Commissie laten weten. De Europese Commissie streeft naar betere regelgeving en consulteerde belangstellenden deze zomer.

De Europese Commissie wil in zogenaamde impact assessments (IA) de mogelijke effecten van nieuwe regelgeving zo goed mogelijk in beeld brengen. Het IPO en de VNG vinden de IA een waardevol instrument voor elke wetgever, dus niet alleen voor de Europese Commissie .

Als uitvoerders en handhavers van veel regelgeving worden provincies en gemeenten vaak geconfronteerd met de praktische uitwerking van EU regels. Zij weten dan ook als geen ander waar de schoen wringt. Zo pleiten IPO en VNG ervoor dat beter rekening wordt gehouden met de beleidscyclus. Goede wetgeving vergt onderhoud, maar een evaluatie én herzieningsvoorstel binnen zes maanden nadat de oorspronkelijke EU richtlijn is geďmplementeerd, komt echt te vroeg. Ook pleiten zij ervoor dat een uitvoerings- en handhavingstoets verplicht onderdeel uitmaakt van de IA.

EU-regels bevatten vaak te gedetailleerde voorschriften. Dit botst regelmatig met de grote verscheidenheid aan bestuurlijke en juridische systemen van de EU lidstaten. Er is meer behoefte aan beleidsvrijheid voor provincies en gemeenten. Als er heldere en uniforme doelen nodig zijn op het niveau van de Unie, betekent dit nog niet dat er op dat niveau ook gelijkvormige procedures en andere ‘instrumentele’ voorschriften nodig zijn.

Om vooraf de bestuurslasten in beeld te krijgen, is het nodig dat decentrale overheden bij het opstellen van een IA worden geconsulteerd. Tot slot vragen IPO en VNG aandacht voor de vele rapportageverplichtingen. Deze betekenen een flinke bestuurlijke last, niet alleen voor overheden maar ook voor burgers en bedrijven. Omdat in de praktijk niet altijd duidelijk is wat er met de rapportages gebeurt, vragen de koepelorganisaties specifiek om toelichting naar de meerwaarde ervan. Ook zou goede naleving van EU regels moeten worden beloond, door rapportageverplichtingen te laten vervallen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet