NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veilig tegen water door ecologische innovaties

3 sept 2008

“Ecologische innovaties leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame beveiliging van ons land tegen het water. Wij zijn dan ook in grote lijn tevreden met het advies van de Deltacommissie, dat daar de ruimte voor biedt”, zo stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, in een reactie op het vandaag verschenen advies van de Deltacommissie. “Veiligheid staat voorop, maar dat mag er niet toe leiden dat we ons heil louter in harde technologische oplossingen zoeken. Gelukkig onderschrijft de Deltacommissie dit. Een beleid dat lijnrecht staat tegenover natuurlijke processen biedt geen duurzame oplossing. We kunnen leren uit het verleden. Zo zitten we nu met een Volkerak-Zoommeer dat is veranderd in een enorme algensoep, waar geen dier of recreant in kan verblijven. Natuurmonumenten pleit voor het slim combineren van ruimte voor natuurlijke processen en technologische innovaties. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren, ook al omdat bijna alle oplossingen zich afspelen in de Nederlandse natuur: duinen, zeearmen, grote rivieren, Waddenzee en IJsselmeer”, zo stelt De Graeff.

Wetlands IJsselmeer in gevaar
Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de gevolgen van de voorgestelde peilverhoging van 1,5 meter in het IJsselmeer. Dat betekent namelijk dat de vooroevers verdwijnen, internationaal vermaarde wetlands, waar duizenden trekvogels hun toevlucht vinden. Natuurmonumenten pleit ervoor om de stijging zoveel mogelijk te beperken, met name in de zomer. Natuurlijk staat veiligheid voorop en moet de zoetwatervoorziening gegarandeerd zijn, maar er moet nader worden bekeken in hoeverre daar ook elders mogelijkheden voor zijn. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de provincies en waterschappen rond het IJsselmeer voldoende zoet water op voorraad hebben. Dan worden ze minder afhankelijk van het IJsselmeer en hoeft het peil in het IJsselmeer minder te stijgen. En dan blijven de vooroevers behouden.

Ecologische innovaties
Klimaatbuffers zijn een goed voorbeeld van ecologische innovaties die de veiligheid ten goede komen. Denk daarbij aan het herstel van op- en aanslibbing van land, ruimte voor waterberging in de natuur en het ontwikkelen van zandmotoren langs de kust. Harde zeeweringen en dammen zijn beperkt houdbaar. Natuurmonumenten wil een bijdrage leveren aan het beveiligen van ons land door kennis van en ervaring met ecologische processen in te brengen. Waar mogelijk stellen we gebieden beschikbaar voor het inrichten van natuurlijke klimaatbuffers.

Geen eilanden voor de kust
Het rapport van de Deltacommissie geeft aan dat zandsuppletie een veel grotere bijdrage levert aan de kustbeveiliging dan het eerder dit jaar geopperde idee van het aanleggen van eilanden. Natuurmonumenten vindt dat dus van die plannen kan worden afgezien. Als natuurlijke processen meer veiligheid opleveren dan kunstmatige oplossingen, dan is de discussie snel beslecht. Eilanden zou je trouwens tegen hoge kosten van enorme dijken moeten voorzien. En de landschappelijke waarde van onze grotendeels ongerepte kuststrook zou blijvend worden aangetast.

Voortvarende uitvoering vereist
Hoewel klimaatverandering zich geleidelijk voltrekt, hebben wij geen zeeën van tijd. Natuurmonumenten pleit net als de Deltacommissie voor een voortvarende uitvoering. Daartoe dient de landelijke overheid de centrale regie te voeren. Anders stagneert de besluitvorming. Dat zien we nu bijvoorbeeld al bij het herstel van natuurlijke processen in de Delta.
_


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet