NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer overwegend positief over advies Deltacommissie

3 september 2008

Het advies van de Deltacommissie is vandaag gepresenteerd: 'Samen werken met water'. Staatsbosbeheer heeft veel waardering voor de gekozen benadering: veiligheid en duurzaamheid kunnen ťn moeten hand in hand gaan; de uitvoering van maatregelen moet de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De commissie stelt voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke processen. Staatsbosbeheer is positief over deze keuze en kan in haar natuurgebieden nu al laten zien hoe dat werkt. Staatsbosbeheer heeft veel ideeŽn voor ruimtelijke projecten waar veiligheid, waterbeheer, recreatie en natuur samen gaan. Deze combinatie van functies is in de meeste gevallen de meest duurzame oplossing.

Het advies van de Deltacommissie is goed nieuws voor de internationaal belangrijke natuur van de Zuidwestelijke Delta, de Waddenzee en de Noordzeekust. De zeespiegelstijging bedreigt de leefgebieden van trekvogels, zeehonden en schelpdieren. Het voorstel om het kustbeheer met zandsuppleties te intensiveren levert driedubbele winst op: een veilige kust, een aantrekkelijke kust voor recreatie en hoge natuurwaarden.

Uitvoering en praktijkonderzoek
Staatsbosbeheer roept partijen (van nationale tot lokale overheden, maar ook private partijen) op om actief tot uitvoering en praktijkonderzoek over te gaan. In het advies mist Staatsbosbeheer de actieve benadering voor de Wadden. Op de Wadden kunnen we niet volstaan met observatie alleen, ook daar zijn experimenten wenselijk. Staatsbosbeheer is positief over de uitspraken van de Commissie over de Oosterschelde, en wil graag bijdragen aan herstel van het estuaire karakter van het gebied.

Klimaatbuffer
Klimaatbuffers zijn gebieden die ruimtelijk zijn ingericht op de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zowel voor de veiligheid, andere maatschappelijke functies en natuur. Staatsbosbeheer presenteert half september met collega-organisaties haar aanbod voor natuurlijke klimaatbuffers. We laten daarmee de natuur meebouwen aan veiligheid en combineren daarbij ervaring uit het verleden met ecologische innovatie. Dat is goed voor mens, portemonnee en natuur. Op veel plaatsen kunnen we een start maken: wij hebben goede plannen voorbereid die naadloos passen bij de adviezen van de Commissie Veerman.

Ook zorg
Het advies van de Deltacommissie roept ook zorgen op. De discussie tussen voor- en tegenstanders van eilanden voor de kust lijkt met het advies nog niet helemaal beslecht. Kustuitbreiding met zandsuppleties levert veel meer voordelen dan het bouwen van eilanden voor de kust: het is kosteneffectiever, levert meer veiligheid en schept extra ruimte voor recreatie en natuur. Nieuwe eilanden voor de kust vormen juist een risico voor de natuurlijke processen die na zandsuppleties plaatsvinden.

Buffergebieden voor zoet water
Dat het IJsselmeer een belangrijke functie moet krijgen in de zoetwatervoorziening voor Noord- en West-Nederland lijkt onvermijdelijk. Het IJsselmeer is echter ook een belangrijk natuurgebied, dat letterlijk ten onder gaat als het waterpeil hier tot 1,5 meter wordt opgezet. Staatsbosbeheer wil de zoetwaterfunctie van het IJsselmeer combineren met maatregelen in het regionale watersysteem. In de omliggende gebieden moet veel meer water worden vastgehouden en geborgen, als buffer voor drogere perioden. Deze gebieden worden dan minder afhankelijk van zoet water uit het IJsselmeer.

Praktijkvoorbeelden
Staatsbosbeheer kan het werken met natuurlijke processen, in diverse natuurgebieden, nu al laten zien. Zoals bijvoorbeeld dynamisch duinbeheer (de stuivende duinen op Schouwen en Terschelling), een projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier (zoals de net ingerichte Noordwaard in de Biesbosch) of een klimaatbuffer (de Vierde bergboezem bij Breda).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet