NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reactie Vogelbescherming rapport Veerman

3 sept 2008

Vogelbescherming Nederland is blij met de visie van waaruit de Delta commissie zijn advies heeft opgesteld. Het _meeontwikkelen met de klimaatverandering en ecologische processen_ doet recht aan de consequenties die de klimaatverandering voor ons land kan hebben en tegelijk aan de veerkracht van natuurlijke processen. Met deze benadering doet de commissie recht aan de belangrijke natuurwaarden die ons land kent. Onder andere de kustgebieden en waterrijke natuurgebieden, die van internationaal belang zijn voor grote groepen trekvogels. In die zin sluit het advies ook aan bij de visie van de natuurorganisaties die verenigd zijn in de Klimaatbuffer coalitie. Deze coalitie heeft concrete plannen die al op korte termijn van start kunnen gaan en die bijdragen aan een veiliger en mooier Nederland.

In de uitwerking van de plannen van de Deltacommissie ziet Vogelbescherming deze visie echter onvoldoende terug. Teveel nadruk ligt er op technische oplossingen en dijkversterkingen. Zo wordt de waardevolle natuur van een open Westerschelde estuarium erkend maar laat de commissie kansen liggen om de natuur in dat gebied te versterken en daarmee de veiligheid te vergroten.

Vogelbescherming geeft, met de Klimaatbuffer coalitie, graag gehoor aan de oproep van Staatssecretaris Huizinga om samen naar duurzame oplossingen voor de water- en klimaatproblematiek te zoeken.

Wij doen dit vanuit de leidraad: ruimte voor de kust, ruimte voor de rivier en ook ruimte voor het estuarium; werken met water en werken met natuur voor een duurzaam behoud van ons lage land.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet