NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân positief over advies Deltacommissie, maar zorgen over IJsselmeer- en Waddengebied

3 sept 2008

De provincie Fryslân onderschrijft het rapport van de Deltacommissie over de gevolgen van de klimaatverandering op de wijze waarop Nederland zich beschermt tegen het water. In een eerste reactie laat gedeputeerde Tineke Schokker weten veel waardering te hebben voor het advies: ”De Deltacommissie heeft goed werk verricht en laat de urgentie zien van een nationale brede aanpak. De commissie spreekt zich helder uit over de gewenste aanpak op de Noordzee en aan de kust, en gaat ook ruim in op de problematiek van de Waddenzee en het IJsselmeer. Niettemin ben ik benieuwd naar de gevolgen van de voorgestelde verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer. Willen we waterproof blijven, dan is een forse aanpassing van de zeeweringen en kunstwerken nodig en dat is geen eenvoudige opgave”.

Wat betekent het advies voor Fryslân?
Het verhogen van het waterpeil van het IJsselmeer met 1,5 meter:

De provincie gaat ervan uit dat met een nieuwe spui in de Afsluitdijk het waterpeil op het IJsselmeer tot 2050 gelijk kan blijven aan het huidige. Voor de langere termijn wordt door de commissie een peilstijging van 1,5 meter voorzien. Dit betekent dat op termijn een versterking en verhoging van de IJsselmeerdijken nodig is. Het is de vraag wat dat betekent voor de infrastructurele kunstwerken als bruggen, havens en sluizen, maar ook voor de bestaande waterkeringen bij de plaatsen langs het IJsselmeer. Alle ingrepen moeten naar de mening van de provincie met respect voor de historische structuur van het landschap en het behoud van de waardevolle stads- en dorpgezichten plaatsvinden. De provincie wil een stevige rol in deze discussie innemen om ”it Frysk eigene” te borgen.

Voor de buitendijkse bebouwde gebieden moet rekening gehouden, dat bij herstructurering van bedrijventerreinen en bij nieuwbouw van woningen deze op een beduidend hoger niveau gebouwd moeten worden. Onderzocht moet worden wat de effecten zijn op de buitendijks gelegen landbouw- en natuurgebieden langs het IJsselmeer.

Het verhogen van het IJsselmeerpeil betekent dat er meer water beschikbaar is voor aanvoer naar de Friese boezem, dit kan in de toekomst bij droogte gunstig zijn.

Waddengebied
De provincie Fryslân constateert dat de commissie in dit rapport afstapt van ingrijpende en grootschalige plannen als het aanleggen van eilanden voor de Waddeneilanden. De commissie kiest voor een pragmatische aanpak van zandsuppletie voor de Noordzeekust en de Waddeneilanden. Dat vergroot de kans op een natuurlijke Waddenzee met minder bedreigingen door de stijging van de zeespiegel.

Er blijft niettemin zorg over de effecten van de zeespiegelstijging op het Waddengebied en die zorg wordt gedeeld door de provincie. Onderzocht moet worden welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld door na te gaan of het mogelijk is de opslibbing van kwelders te bespoedigen om daarmee de natuurwaarden en de veiligheid van onze waterkeringen in stand te houden.

Een verhoging van de Waddendijken met meerdere meters is een behoorlijk ingrijpende maatregel. Onderzoek met Wetterskip Fryslân moet in kaart brengen of we in Fryslân dit op een traditionele wijze gaan doen, of dat er ook andere robuuste oplossingen mogelijk zijn.

Gedeputeerde Tineke Schokker: ”Het advies van de Deltacommissie is niet het eindplaatje van hoe we in de toekomst onze veiligheid gaan waarborgen. Het is wel een geweldig goed vertrekpunt om de discussie hierover met elkaar te starten en een extra stimulans om te blijven werken aan onze veiligheid. Fryslân wil daar over mee praten en wil ook een stevige rol in die discussie, al was het om een claim neer te leggen op de financiële middelen uit het voorgestelde Deltafonds. Vanuit dat fonds moeten substantiële middelen aangewend worden voor de bescherming van het Waddengebied, de Waddeneilanden en de aanpassingen langs de Friese IJsselmeerkust”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet