NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe waterbeleid onvoldoende voor natuur

11 september 2008

De invulling van het nieuwe waterbeleid _ de Europese Kaderrichtlijn Water _ helpt de natuur in ons land onvoldoende. Dat blijkt uit de Natuurbalans 2008, waarin de kwaliteit van natuur en landschap in relatie tot het gevoerde beleid beschreven wordt. De Natuurbalans geeft aan dat de overheid meer maatregelen moet nemen om de kwaliteit in de wateren te verbeteren.

De boodschap in de Natuurbalans 2008 is helder: de overheid moet meer doen om de afspraken in het Europese Kaderrichtlijn Water te behalen. Deze richtlijn heeft als doel om de ecologische kwaliteit van de wateren op peil te krijgen. Uit de Natuurbalans blijkt dat met de huidige plannen bij de helft van de wateren dat doel niet gehaald zal worden. Dat betekent ook dat de natuurdoelen van Natura 2000 niet gehaald zullen worden. Dat is slecht nieuws voor onze natuur en onze vogels.

Er moet dus een schep boven op de huidige ambitie van de overheid en er moeten meer maatregelen genomen worden. Die ruimte is er ook financieel, want de huidige kosten blijken enorm mee te vallen. Er is volgens de onderzoekers meer ruimte nodig voor het water in natuur- en landbouwgebieden, ook om de natuur genoeg veerkracht te bieden voor het opvangen van klimaatveranderingen. Met deze investering in de waterrijke gebieden zal Nederland ook in de toekomst een mooi en leefbaar land blijven.

De laatste paar decennia is de waterkwaliteit in Nederland in belangrijke mate verbeterd. Dit heeft bijgedragen aan het herstel van een aantal soorten moerasvogels, zoals roerdomp en purperreiger. De onnatuurlijke inrichting van de Nederlandse wateren en de voedselrijkdom staan een verdere verbetering in de weg. De Nederlandse wateren zijn voor veel trekvogels van levensbelang. Ze rusten er uit en zoeken voedsel om op krachten te komen voor de rest van de reis.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet