NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieubalans: Europees milieubeleid effectief maar niet voldoende

11 sept 2008

Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn Europese maatregelen vaak ontoereikend om de beleidsdoelen te halen. Voor aanvullende nationale maatregelen is de speelruimte beperkt vanwege de randvoorwaarden die Brussel hieraan stelt. Strengere normering mag in principe niet. Daarom is Nederland aangewezen op heffingen en subsidies, maar die zijn minder effectief. Dat blijkt uit de Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving, die vandaag - samen met de Natuurbalans - is aangeboden aan minister Cramer van Milieu en Ruimte en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Emissiehandel volledig Europees
De invloed van Europa op het milieubeleid neemt nog steeds toe. Dit is onder andere zichtbaar in het klimaatbeleid. Als de recente voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaatbeleid worden aangenomen, zal emissiehandel een volledig Europese aangelegenheid worden. Daardoor verschuift de regie over ongeveer de helft van de broeikasgassen in Nederland naar Europa. Gegeven het Europese CO2 reductiedoel van 20%, is het Nederlandse reductiedoel van 30% lastig bereikbaar.

Uitstel normering CO2-uitstoot voor auto's
Vorige week bleek dat een meerderheid van het Europees Parlement
voorstander is van het uitstellen van de normering van de CO2-uitstoot voor
autoƒ??s. In plaats van in 2012 zouden autoƒ??s hier pas in 2015 aan hoeven te
voldoen. Voor Nederland zou dat een extra opgave betekenen om het nationale
klimaatdoel van 30% reductie te realiseren.

Fijn Stof
Als gevolg van de Europese normen stoten nieuwe personenauto's praktisch geen fijn stof en aanzienlijk minder stikstofoxiden uit. De ontwikkeling van de driewegkatalysator voor benzineauto's heeft de kwaliteit van de lucht na 1990 sterk verbeterd. Ook roetfilters bij dieselauto's dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Omdat echter niet iedere Nederlander elk jaar een nieuwe auto koopt, duurt het circa 12 jaar voordat het maximale effect van die schone auto's bereikt is. Bovendien zijn de Nederlandse wegen erg druk. Om aan de normen voor luchtkwaliteit te kunnen voldoen, zijn daarom extra nationale maatregelen nodig, zoals aangekondigd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.


Geen verplaatsing productie naar buitenland
Daar waar Nederland strenger milieubeleid wil voeren dan de EU, botst dat
met de vraag van bedrijven naar een internationaal gelijk speelveld.
Nederland heeft immers een open economie waardoor concurrerende
exportprijzen essentieel zijn. Er zijn echter tot nu toe geen aanwijzingen
dat productie naar het buitenland wordt verplaatst vanwege aanvullende
Nederlandse milieumaatregelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet