NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start inspraak 29 Natura 2000-gebieden

8 sept 2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) start donderdag 11 september de inspraakprocedure voor 29 Natura 2000-gebieden. Tot en met 22 oktober kunnen mensen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur. Het Markermeer en IJmeer, Gelderse Poort, Geleenbeekdal, Uiterwaarden Waal en Boezems Kinderdijk zijn enkele natuurgebieden die nu worden aangewezen als Natura 2000-gebied.

De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 29 natuurgebieden geven aan waarom ze geselecteerd zijn en welke kwetsbare natuur er precies beschermd moet worden. Ook staat in de besluiten wat de begrenzing van de betreffende gebieden is.

Voor de volgende 29 gebieden start vanaf donderdag de inspraak (de nummers verwijzen naar de gebiedsnummers):

Van Oordt's Mersken (15)
Olde Maten & Veerslootslanden (37)
Uiterwaarden IJssel (38)
Witte Veen (54)
Landgoederen Brummen (58)
Uiterwaarden Neder-Rijn (66)
Gelderse Poort (67)
Uiterwaarden Waal (68)
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71)
Markermeer & IJmeer (73)
Kolland & Overlangbroek (81)
Uiterwaarden Lek (82)
Botshol (83)
Eilandspolder (89)
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)
Polder Westzaan (91)
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)
Polder Zeevang (93)
Oostelijke Vechtplassen (95)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (104)
Zouweboezem (105)
Boezems Kinderdijk (106)
Grevelingen (115)
Zwin & Kievittepolder (123)
Grensmaas (152)
Geleenbeekdal (154)
Geuldal (157)
Sint Pietersberg & Jekerdal (159)
Natura 2000 in Europa
De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Natura 2000 is het netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid dat het behoud en herstel van de voor Europa waardevolle natuur garandeert. Ook in Nederland willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en het aantal zeldzame soorten in aantal afneemt.

De Natura 2000-gebieden zijn het in ecologisch opzicht waard om beschermd te worden. Maar de gebieden bieden meer. Veel mensen kunnen in en om deze gebieden terecht voor recreatieve activiteiten. Dit zorgt voor toegevoegde waarden, zoals meer woongenot, een betere gezondheid en een gunstiger vestigingsklimaat.

Uiteindelijk worden in Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. In 2007 zijn in twee tranches al de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor 118 gebieden ter inzage gelegd.

Beheerplan
Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is de eerste stap in de bescherming van het Natura 2000-gebied en biedt duidelijkheid over de specifieke natuurdoelen die in dat gebied gehaald moeten worden. V˘˘r de aanwijzing gold een algemene bescherming van alle soorten en planten in het gebied.

In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er genomen moeten worden om de kwetsbare natuur te behouden en herstellen. In die fase zal ook de afweging plaatsvinden voor activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden die negatieve effecten kunnen hebben op de beschermde soorten en habitattypen.

Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. In de meeste gevallen zijn het de provincies die, in goede samenwerking met de betrokkenen in de streek, andere overheden en maatschappelijke organisaties, de beheerplannen opstellen. De betrokken partijen hebben samen met minister Verburg een intentieverklaring ondertekend waarin ze uitspreken zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in te spannen voor de tijdige opstelling van de beheerplannen en in te zetten op een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen.

Inspraaktermijn, informatiebijeenkomsten en hoorzittingen
Mensen die willen reageren op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 29 gebieden kunnen dat op verschillende manieren doen: mondeling op ‚‚n van de twaalf hoorzittingen, schriftelijk per post, of via internet. Na de inspraakperiode krijgen de provincies de gelegenheid om hun beschouwing te geven op de inspraakreacties. Op basis van de inspraakreacties en beschouwingen schrijft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiteindelijk de definitieve aanwijzingsbesluiten.

Gedurende de inspraaktermijn houdt het ministerie twaalf informatiebijeenkomsten over de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze bijeenkomsten bestaan uit een informatiegedeelte (informatiemarkt en presentatie) en een hoorzitting. Iedere avond start met een informatiemarkt vanaf 18.45 uur. Het offici‰le programma begint om 19.45 uur met een presentatie. Om 21.00 uur vindt de hoorzitting plaats.

Op de volgende data en locaties worden de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen gehouden. De gebieden die tijdens een bijeenkomst centraal staan zijn met hun gebiedsnummer aangegeven.

Donderdag 18 september, Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17 te Heerlen. Gebieden: 152, 154, 157, 159
Maandag 22 september, gemeentehuis Schouwen-Duivenland, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee. Gebied: 115
Woensdag 24 september, De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Gebied: 15
Donderdag 25 september, Restaurant De Betuwe, Hoogkellenseweg 7 te Tiel. Gebieden: 66, 68, 71, 81 en 82


Maandag 29 september, Belfort Sluis, Groote Markt 1 te Sluis. Gebied: 123
Dinsdag 30 september, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Gebieden: 38

, 58 en 67.
Woensdag 1 oktober, gemeentehuis, Markt 2 te Haaksbergen. Gebied: 54
Donderdag 2 oktober, Sportcity, Groenhovenpark 1 te Gouda. Gebieden: 82

, 103, 104, 105, 106.
Maandag 6 oktober, gemeentehuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Gebieden: 89, 90, 91, 92, 93
Dinsdag 7 oktober, provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Gebieden: 37 en 38


Donderdag 9 oktober Amrath Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 te Hilversum. Gebieden: 83, 95
Maandag 13 oktober, provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad. Gebied: 73.

Dit gebied komt vanwege grootte en of ligging tijdens meerdere informatiebijeenkomsten aan de orde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet