NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland overwegend positief over rapport deltacommissie

8 sept 2008

De Commissie Veerman heeft vandaag het rapport Deltacommissie uitgebracht o ver de gevolgen van klimaatverandering voor het Waterbeleid aan staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J. Huizinga. De commissie adviseert het waterpeil voor het Markermeer en IJmeer los te koppelen van het IJsselmeer. Het waterpeil voor het IJsselmeer zou verhoogd moeten worden. Het advies van de commissie sluit daarmee goed aan bij het Ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer.

Het IJsselmeer en het Markermeer-IJmeer zijn van elkaar gescheiden door de Houtribdijk die van Lelystad naar Enkhuizen loopt. Hierdoor kunnen de waterniveaus van de twee meren onafhankelijk van elkaar worden geregeld. Dat betekent dat het waterpeil in het Markermeer en IJmeer niet met het IJsselmeer hoeven mee te stijgen.

Als het kabinet dit advies overneemt, kunnen dijkverhogingen rond het Markermeer en IJmeer een beperktere omvang krijgen. Ook kan het herstel van het ecologisch systeem volgens plan worden uitgevoerd.

Met de door de Deltacommissie genoemde verhoging van de Houtribdijk wil de provincie tegelijkertijd de al eerder gewenste verbreding van de weg realiseren. Hiermee wordt de west-oost verbinding tussen Alkmaar en Zwolle (N23) sterk verbeterd: ook het traject tussen Lelystad en Enkhuizen zal dan uit 2x2 rijstroken bestaan.

Andries Greiner , voorzitter van de Stuurgroep Toekomstvisie Markermeer-IJmeer en projectgedeputeerde van de provincie Flevoland is positief over het advies: ?Hiermee komt het realiseren van een toekomstbestendig ecologisch systeem een stap dichterbij. De provincie Flevoland zal er bij de staatssecretaris op aandringen om het advies over het Markermeer en IJmeer over te nemen.?

Almere
Ook de gemeente Almere is positief. De commissie adviseert voorwaarden te creČren - door het waterpeil van het Markermeer vast te stellen - om te investeren in ecologisch herstel. Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening van Almere: ?De kwaliteit van het Markermeer, een belangrijke schakel in een internationale ecologische as, loopt snel terug. Als het kabinet het advies overneemt, kan - op korte termijn - aan ecologisch herstel worden gewerkt. Samen met een stabiel waterpeil lijkt buitendijks bouwen dan een reČle optie.?

IJsselmeer
Voor wat betreft een eventuele peilverhoging op het IJsselmeer, benadrukt de provincie de wenselijkheid van nader onderzoek. Door een hoger peil zou weliswaar een grotere voorraad zoetwater ontstaan, die van pas zou komen in tijden van langdurige droogte. Een flinke peilstijging zou echter de verhoging van dijken en de aanpassing van sluizen, bruggen en gemalen noodzakelijk maken. Het is daarom van groot belang om tot een optimaal scenario te komen waarbij de veiligheid van de burgers in het gebied voorop staat. De provincie Flevoland zal er bij het Rijk op aandringen om haar bij de totstandkoming van dat scenario te betrekken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet