NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale klimaatschetsboeken maken bewust van verandering

19 sept 2008
Het IPO heeft een brochure uitgebracht over de klimaatschetsboeken van de provincies, die ze gemaakt hebben voor hun grondgebied om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering. De schetsboeken zijn opgesteld door wetenschappers van het KNMI en Alterra, in nauwe afstemming met beleidsmakers. Het programma Klimaat voor Ruimte heeft hiervoor subsidie en ondersteuning gegeven.

Inmiddels is duidelijk dat het aanhoudend breken van warmte- en andere weerrecords niet langer louter toeval is. Ons klimaat is aan het veranderen en het KNMI heeft onlangs in haar rapport "Toestand van het Klimaat 2008" gesteld dat de temperatuur in Nederland sneller stijgt als gevolg van klimaatverandering. Welke maatschappelijke gevolgen klimaatverandering kan hebben, illustreren de voorbijgaande jaren. Extreme droogte in 2003 was mede de oorzaak van het afschuiven van een veendijk bij Wilnis. Augustus 2006 was buitengewoon nat, wolkbreuken veroorzaakten op veel plaatsen wateroverlast. Een lange periode van droogte als in het voorjaar van 2007 is nog nooit eerder waargenomen.

De schetsboeken maken de lezers bewust van wat er met het klimaat aan de hand is en zijn voor de provincies belangrijke informatiebronnen, onder andere voor het maken van structuurvisies en waterplannen. Ze bevatten vooral achtergrondinformatie voor het aanpassen aan en inspelen op de klimaatverandering. De schetsboeken helpen bij het nemen van no-regretmaatregelen. Voor antwoorden op gebieds- en detailniveau zijn ze te grofmazig. De volgende stap is het verfijnen van de kennis over met name de secundaire gevolgen van de klimaatverandering zodat het mogelijk is klimaatbestendig beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit gebeurt in het IPO-project ?Van schetsboek naar klimaateffectatlas'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet