NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestaand gebruik niet meer vergunningplichtig

18 sept 2008

De Tweede Kamer is akkoord met een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998. De wijziging betreft de vergunningverlening voor het zogenaamde "bestaand gebruik".
Onder bestaand gebruik verstaan we alle activiteiten of handelingen die op 1 oktober 2005 (toen de Natuurbeschermingswet 1998 in werking trad) in en om een Natura 2000-gebied plaatsvonden of werden verricht. Een verdere voorwaarde is dat de activiteiten sindsdien niet (wezenlijk) veranderd zijn. Dit bestaand gebruik krijgt in principe ook een plek in het Natura 2000-beheerplan.

Tot het moment dat het beheerplan wordt vastgesteld is bestaand gebruik nu vergunningplichtig. Wanneer de wetswijziging van kracht wordt (de Eerste Kamer moet ook nog instemmen), is er geen vergunning meer nodig voor bestaand gebruik tot het moment dat het beheerplan is vastgesteld. Op deze versoepeling is een uitzondering gemaakt voor bestaand gebruik dat een schadelijk effect heeft op het Natura 2000-gebied. Wanneer beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld kan het voor ondernemers alsnog nodig zijn een vergunning voor een bedrijfsmatige activiteit aan te vragen. Dit is het geval als die (bestaande) activiteit niet in het beheerplan is opgenomen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet