NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurtypen gestroomlijnd

18 sept 2008

In april 2008 is de Index Natuur, Landschap en Recreatie verschenen, opgesteld door de gezamenlijke terreinbeheerders. Deze nieuwe Index omvat 18 natuurtypen (bijvoorbeeld type 15: Droge bossen), onderverdeeld in 58 beheertypen (bijvoorbeeld type 15.01: Duinbos), en daarnaast nog 5 recreatietypen.

Van elk beheertype is een uitgebreide beschrijving opgesteld en een kostprijsberekening voor het beheer. De terreinbeheerders hopen dat de provincies hun vergoedingen in het nieuwe Programma Beheer op deze kostprijsberekeningen zullen baseren. De vijf opstellers (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, de Unie van Bosgroepen en de Federatie Particulier Grondbezit) hebben met dit nieuwe stelsel een eind gemaakt aan de spraakverwarring die er tot nu toe heerste in de natuurbeheerwereld.

Er waren subdoeltypen (Staatsbosbeheer), natuurtypen (Natuurmonumenten), beheerpakketten (Programma Beheer) en natuurdoeltypen (ministerie van LNV); samen meer dan vierhonderd 'typen' die soms flink overlapten maar net niet overeen kwamen. De opstellers verwachten dat met de nieuwe index de uitwisseling van gegevens en de monitoring een stuk soepeler zal verlopen. Er is, zoals ze het zelf stellen, "een flinke stap gezet in het vergroten van de transparantie van het natuurbeheer in Nederland."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet