NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LNV-begroting van A tot Z

16 sept 2008

Overzicht van bestedingen aan projecten, maatregelen en beleidsterreinen die de landbouw, de visserij, de natuur, het landschap en de voedselketen op duurzame wijze moeten bevorderen.

Biologische landbouw: 4,2 miljoen
In 2009 moeten de consumenten 10% meer biologische producten kopen dan nu het geval is. Consumenten kopen nu gemiddeld voor 571 miljoen euro aan biologische producten. LNV wil deze aankoop met 10% doen stijgen naar 628 miljoen euro. In 2006 en 2007 is het ook gelukt om 10% meer biologische producten te verkopen. Het areaal voor biologische landbouw moet toenemen met 5%. Daarvoor trekt LNV in 2009 4,2 miljoen euro uit.

Dierenwelzijn: 13,5 miljoen
In 2009 komt er meer aandacht voor handhaving en onderzoek op dierenwelzijn. Ook worden technische vernieuwingen en investeringen in duurzame en diervriendelijke stallen gestimuleerd. Het streven is dat in 2011 5 % van de stallen duurzaam en diervriendelijk is. Verder staan in de begroting van het ministerie van VROM fiscale maatregelen voor milieu-investeringen. LNV trekt in 2009 13,5 miljoen euro uit voor dierenwelzijn.

Duurzame gewasbescherming: 3,6 miljoen
LNV werkt samen met onder meer het ministerie van VROM, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) en de Unie van Waterschappen aan een duurzamere manier van gewasbescherming. De tussenevaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming uit 2006 laat positieve resultaten zien. LNV stimuleert in 2009 de toepassing van en kennis over ge‹ntegreerde gewasbescherming onder meer door demonstratieprojecten, bijscholingsbijeenkomsten en informatie over voorbeeldpraktijken. Zo zijn de telers beter op de hoogte van de nieuwste technieken en inzichten. Ook door innovatie kan het gebruik van chemische middelen verder worden beperkt. In 2009 wordt voor dit beleid 3,6 miljoen euro uitgetrokken.

Duurzame visserij: 17,6 miljoen
LNV werkt samen met de sector aan duurzame visserij. Om een betere balans te krijgen tussen visstand en vangstcapaciteit biedt het ministerie van LNV de sector financi‰le steun voor proefprojecten en kennisdeling met andere EU-lidstaten. De komende jaren ligt het accent van het beleid op de uitvoering van het Operationeel Programma bij het Europees Visserij Fonds. In totaal is in 2009 voor de verduurzaming van de visserij 17,6 miljoen euro gereserveerd.

Glastuinbouw: 75,6 miljoen
Er is geld gereserveerd voor drie belangrijke glastuinbouwgebieden: in de zuidelijke Randstad, bij Venlo en bij Aalsmeer. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor energiemaatregelen.

De belangrijke economische functie van de glastuinbouw in het zuidelijk deel van de Randstad moet beter worden verbonden met andere functies in het gebied zoals water, wonen, recreatie, landschap en natuur. Het ministerie wil een impuls geven aan een duurzame, vitale en gevarieerde inrichting van het gebied. Verspreid liggende glastuinbouw moet worden gesaneerd, om een concentratie van glastuinbouw te realiseren. Daar wordt komend jaar 8,1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Onder de noemer Klavertje 4 wordt aan ten westen van Venlo een omvangrijk agro-industrieel en logistiek complex gerealiseerd. De ruimtelijke en groene kwaliteit van het gebied moet worden verbeterd. In 2009 gaat er 11,5 miljoen euro naar toe.

Tussen Haarlemmermeer en Aalsmeer komt bij de A4 een nieuwe glastuinbouwlocatie van 220 hectare (netto). Het draagt de naam Greenport Primaviera en het richt zich vooral op de sierteelt. Er wordt in 2009 6 miljoen voor uitgetrokken.

Een van de onderwerpen uit het Rijksbrede programma 'Schoon en Zuinig' is het thema Kas als Energiebron. Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor minder gebruik van fossiele brandstoffen en een effici‰nter energiegebruik in de glastuinbouw. Om dat te bereiken worden twee energieregelingen ingesteld: ‚‚n om energie te besparen en ‚‚n om innovatieve plannen te ondersteunen. Voor het uitvoeren van de regelingen is 50 miljoen euro beschikbaar.

Invasieve Exoten: 1 miljoen
Invasieve exoten zijn niet-Nederlandse planten en dieren die inheemse soorten kunnen verdringen en zo een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de biodiversiteit. Er komt een netwerk van experts dat zich richt op het signaleren van nieuwe exotische plant- en diersoorten en het maken van risicoanalyses. Verder geven de experts adviezen over mogelijke wijzen van preventie, bestrijding of beheersing van exoten, en geeft het voorlichting aan het publiek en bedrijven. Ook co”rdineert het netwerk bestrijdingsmaatregelen en evalueert het effect van eerder genomen maatregelen. Voor het netwerk is 1 miljoen euro beschikbaar.

Jonge agrari‰rs: 5,6 miljoen
LNV gaat de komende jaren door met de financi‰le ondersteuning van ondernemende agrari‰rs. De steun is bedoeld voor jonge agrari‰rs, die na bedrijfsovername willen investeren in onder meer kwaliteitsverbetering, innovatie, dierenwelzijn of omschakeling van productie. Hiervoor is in 2009 5,6 miljoen euro beschikbaar.

Leefgebieden: 2,7 miljoen
Het aantal ernstig en bedreigde soorten neemt sterk toe. Omdat het met individuele beschermingsprogramma's niet mogelijk is om het verdwijnen van soorten te voorkomen, is de zogeheten 'leefgebiedenbenadering' ingezet. Daarbij wordt het belang van soorten vroegtijdig meegenomen in diverse planologische ontwikkelingen en worden er maatregelen genomen die voordelen opleveren voor groepen van soorten. LNV wil de leefgebiedenbenadering doorzetten en investeert in 2009 1,5 miljoen euro meer in het behoud en herstel van bedreigde dier- en plantensoorten. In totaal is er volgend jaar 2,7 miljoen euro voor beschikbaar.

Luchtwassers: 7,9 miljoen
Varkensstallen produceren fijn stof en ammoniak. Met luchtwassers wordt de uitstoot daarvan verminderd wat ten goede komt aan de kwaliteit van het milieu. Het "Programma luchtwassers" is erop gericht om via onderzoek nieuwe milieutechnologie beter te maken. Daarom wordt een investeringsregeling in het leven geroepen, waar komend jaar 7, 9 miljoen euro voor beschikbaar is.
Multifunctionele of verbrede landbouw: 3 miljoen
Multifunctionele landbouw staat voor agrarische bedrijven die naast hun veehouderij, akker- of tuinbouwbedrijf ‚‚n of meer andere activiteiten uitoefenen. De zorgboerderij is hier misschien wel het bekendste voorbeeld van, maar het gaat ook om agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de productie en verkoop van streekproducten. Hiervoor heeft LNV onder andere de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze onderzoekt de vraag vanuit de markt, biedt ruimte aan ondernemers die bijdragen aan een veelzijdig platteland en zorgt ervoor dat de kennis over multifunctionele landbouw toeneemt en beter toegankelijk is. LNV steekt in 2009 3 miljoen euro in de versterking van de multifunctionele landbouw.

Naleving Natuurwetgeving: 2,8 miljoen
Helaas komt het voor dat de natuurwetgeving wordt overtreden. Daarnaast is het belangrijk om overtredingen te voorkomen, omdat het vaak veel tijd kost en soms bijna onmogelijk is om de aangerichte schade aan de natuur te herstellen. De betrokken handhavers, zoals de politie, de AID en toezichthouders van de provincies, moeten minder op basis van incidenten opereren, maar aan de hand van signalen en analyses prioriteiten in de handhaving stellen. Zo gaat de aandacht vooral uit naar schadelijke bouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden en voor schade die wordt aangericht door recreatie in natuurgebied. Voor de naleving van de natuurwetgeving stelt LNV aan de Algemene Inspectiedienst (AID) 1,9 miljoen euro extra beschikbaar.

Natura 2000: 7 miljoen
Natuurgebieden die worden aangewezen als Natura 2000-gebieden, worden beschouwd als uniek natuurgebied, die door Europese regels worden beschermd. In 2009 heeft LNV de voorlopige aanwijzing van alle 162 Natura2000-gebieden rond. En worden in de gebieden beheerplannen gemaakt. LNV is verantwoordelijk voor het opstellen van ruim 40 beheerplannen. LNV financiert bovendien een deel van de kosten die de provincies maken om hun beheerplannen te maken. In totaal is voor de uitvoering van Natura-2000 37 miljoen beschikbaar, wat in 2009 neerkomt op 7 miljoen euro.

Recreatie: 1 miljoen
Het aantal recreatiegebieden rond steden neemt toe en daarmee ook het beheer van deze gebieden door natuurbeherende organisaties. Voor dit beheer is in 2009 1 miljoen euro ter beschikking.
Uitvoering rapporten Hoekstra en Vanthemsche over VWA: 14 miljoen
Met de rapporten van Hoekstra en Vanthemsche is in 2008 veel aandacht geweest voor de bedrijfsvoering van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Naar aanleiding van beide rapporten zijn maatregelen voorgenomen zoals de inzet van vliegende brigades, het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en het invoeren ven preventieregels. In 2009 krijgt de VWA 12,5 miljoen extra om de maatregelen te kunnen uitvoeren. De AID krijgt 1,5 miljoen voor de vliegende brigades.

Veenweidegebieden: 8 miljoen
In de Randstadprovincies liggen de veenweidegebieden, die gezien worden als internationaal unieke cultuurlandschappen. In deze gebieden daalt de bodem, daarom zijn er projecten om de bodemdaling tegen te gaan, waardoor de culturele en natuurwaarden van de veenweiden behouden blijven. Tussen 2008 en 2011 is er 35 miljoen euro voor beschikbaar. In 2009 gaat het om 8 miljoen euro.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet