NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vertrouwen in OostvaardersWold

17 sept 2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens een werkbezoek aan Flevoland haar vertrouwen uitgesproken in de voortgang van het project OostvaardersWold. Zij was op maandag 15 september te gast in de Oostvaardersplassen waar ze door gedeputeerde Anne Bliek werd gečnformeerd over de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold. De minister nam tijdens het bezoek een boekje met ontwerpen van leerlingen van basisschool De Zevenster in Zeewolde in ontvangst.
"Ik kijk vol vertrouwen uit naar de totstandkoming van het OostvaardersWold in 2014", aldus de minister. Zij bevestigde de afspraak tussen de provincie en het ministerie van LNV om in Flevoland een robuuste verbindingszone aan te leggen, een belangrijke drijfveer achter de plannen voor het OostvaardersWold. Ook gaf ze aan achter de provincie te staan als het gaat om provinciale opgaven zoals het realiseren van een kiekendief- foerageergebied waardoor Almere en Lelystad kunnen uitbreiden. Daarnaast riep zij LTO en provincie op om weer aan de overlegtafel te gaan zitten: "Onderhandel, overleg en kijk naar het belang voor heel Flevoland, kijk naar individuele belangen en kom er dan samen uit." Gedeputeerde Anne Bliek is content met het werkbezoek van de minister. "We zijn samen op koers en ik ben blij de minister te kunnen laten zien dat we nu al met het ontwerp van het gebied bezig zijn."

Samen met een boswachter van Staatsbosbeheer en gedeputeerde Anne Bliek maakte de minister een wandeling door de Oostvaardersplassen. Onderweg ontmoette de minister een groep schoolkinderen. De leerlingen waren eerder dit jaar onder leiding van hun juf aan de slag gegaan om hun ideeČn over het toekomstige natuur- en recreatiegebied aan de provincie te vertellen. Deze ideeČn gaven zij, gebundeld in een ontwerpboekje, aan de minister. De minister gaf aan op termijn graag terug te komen om te zien wat er terecht is gekomen van de ideeČn van de kinderen, zoals het bouwen van uitkijktorens en het aanleggen van speelplaatsen.

OostvaardersWold is een project van de provincie Flevoland met de gemeenten Almere en Zeewolde, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Waterschap Zuiderzeeland. Samen werken zij aan de ontwikkeling van een gebied in Zuidelijk Flevoland dat grootschalige nieuwe natuur, water en recreatie combineert.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet