NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste stap voor visie op Zuid-Holland

1 okt 2008

Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een vitaal, divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven die de basis vormen voor de structuurvisie “Visie op Zuid-Holland”. Deze zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld in de nota “Provinciaal Belang”. De structuurvisie “Visie op Zuid-Holland” zal het interimbeleid op basis van de vier streekplannen vervangen. De vaststelling van de nota is een eerste stap op weg naar de provinciale structuurvisie en naar de provinciale Verordening Ruimte.

De provincie wil in het ruimtelijke ordeningsbeleid zoveel mogelijk vrijheden geven aan lokale en regionale overheden en alleen die zaken oppakken waar ze een provinciale rol ziet of wettelijk een rol heeft. Voor het behartigen van het Provinciaal Belang gaat de provincie daarom uit van: lokaal wat kan, provinciaal wat moet.

Verordening Ruimte
Wat provinciaal moet doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen wil de provincie regelen in de nieuwe Verordening Ruimte. Mogelijke thema's voor deze verordening zijn: waterveiligheid, kwaliteit van het landschap, ruimte voor economische activiteiten in relatie tot veiligheid en het optimaal benutten van het bestaand stedelijk gebied en de infrastructuur.

Trends en ontwikkelingen
Een groot deel van de provinciale belangen die uit de hoofdopgaven naar voren komen, zijn een voortzetting of actualisering van bestaand beleid. Voor een goede ruimtelijke ordening is een integrale aanpak nodig. Binnen deze aanpak wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende functies, zoals wonen, werken en recreëren. Trends en ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, demografie, energieschaarste en globalisering en metropoolvorming zorgen ervoor dat er opnieuw naar het beleid moet worden gekeken.

Op basis hiervan zijn onderwerpen voor discussie beschreven in de nota Provinciaal Belang, waaronder: het selectief omgaan met krimp en groei van de bevolking bij woningbouw, meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, grotere inzet voor natuur en recreatiemogelijkheden nabij de stad, voorbereiden op gevolgen verzilting en zoetwaterschaarste voor de greenports en het ontwikkelen van een basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen.

De Visie op Zuid-Holland wordt ontwikkeld in samenspraak met bestuurders, maatschappelijke organisaties en burgers. In dit traject zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd die ruimte bieden voor participatie en inspraak. De Visie op Zuid-Holland zal worden vastgesteld in december 2009.

De nota “Provinciaal Belang” is te raadplegen via www.zuid-holland.nl.
.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet