NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoering gedragscodes Flora- en Faunawet onvoldoende

25 sept 2008 - De gedragscodes uit de handhaving van Flora- en Faunawet door de Algemene Inspectiedienst (AID) tekort. Provincies voeren nu al delen van de Flora- en Faunawet uit en hebben in het bestuursakkoord met het rijk afgesproken dat zij voor meer taken uit deze wet bevoegd gezag gaan worden. Het IPO wijst erop dat deze decentralisatie niet mag leiden tot een nieuwe efficiency-slag zodat de handhaving nog meer onder druk komt te staan. Dit bleek tijdens een ronde tafel gesprek van de Tweede Kamercommissie voor LNV op 24 september.

De Flora- en Faunawet beschermt dieren en planten en regelt zaken als de jacht. De wet kent gedragscodes die functioneren als werkprotocollen voor veel gebruikte werkzaamheden. Als een uitvoerder zich aan zo'n goedgekeurde code houdt, hoeft hij geen ontheffing aan te vragen op de verboden uit de Flora- en Faunawet. Gedeputeerde Bliek-de Jong van Flevoland, die namens het IPO het woord voerde, onderschreef het nut van de gedragscodes om de bureaucratie te verminderen en een pro-actieve werkwijze te bevorderen.

Andere deelnemers aan het gesprek wezen er nog op dat de gedragscodes draagvlak creČren en aandacht vestigen op natuurwaarden bij alledaagse werkzaamheden. Wel ervaren aanwezigen in de uitvoering een gebrek aan regie door het ministerie van LNV. Er komen steeds meer gedragscodes met grote inhoudelijke verschillen wat leidt tot een onoverzichtelijk geheel. Onduidelijk is aan welke kwaliteitseisen de gedragscodes moeten voldoen. Ook ervaart men een gebrek aan toezicht of uitvoerders zich ook daadwerkelijk houden aan de protocollen.

De gedragscodes zijn een instrument uit de Flora- en Faunawet en de discussie in het rondetafelgesprek breidde zich uit naar de ontheffingverlening op ruimtelijke ingrepen (zoals de bouw) en handhaving daarop. Vooral de kwaliteit van de handhaving wordt ervaren als onvoldoende; er wordt te weinig personeel voor vrijgemaakt.

Gedeputeerde Bliek sprak haar bezorgdheid uit over de handhaving in relatie tot de voorgenomen decentralisatie. Bij de AID is blijkbaar nu al onvoldoende personeel. De ervaring leert dat het rijk bij decentralisatie vaak 'efficiency'-verbeteringen wil doorvoeren. Bliek pleit voor meer regie door LNV op de gedragscodes, bijvoorbeeld door het maken van richtlijnen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet