NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland werkt aan water

24 sept 2008

De druk op ruimte neemt de komende decennia verder toe. Bescherming tegen overstroming blijft onverminderd belangrijk en wordt zelfs gecompliceerder door de zeespiegelstijging en bodemdaling. De toenemende vraag naar kwalitatief goed zoetwater en conflicterende belangen van watergebruikers maken de verdeling van zoetwater tot een heus maatschappelijk vraagstuk. Dit alles vereist aanpassingen aan ons watersysteem. Wat we precies willen en moeten aanpakken om ons watersysteem op orde te houden, staat beschreven in het concept Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015. Het conceptplan is vandaag door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vrijgegeven voor consultatie van belanghebbenden.

Water staat, mede door het onlangs verschenen rapport van de Deltacommissie (Commissie Veerman), hoog op de agenda. Klimaatverandering en ruimtelijke dynamiek vragen om aanpassing van ons watersysteem. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de 12 provincies en de 25 waterschappen werken gelijktijdig aan hun eigen waterplan. Alle partijen moeten voor 22 december 2008 beschikken over een bestuurlijk vastgesteld Ontwerp Waterplan.

Zuid-Holland heeft een concept Provinciaal Waterplan en werkt de komende twee maanden, samen met de betrokken Statencommissies, de waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, aan een definitief ontwerp voor de officiële inspraakprocedure die in januari 2009 start. Als die fase achter de rug is, wordt het plan aan Provinciale Staten voorgelegd. Alle waterplannen treden op 1 januari 2010 in werking.

Het Provinciaal Waterplan
Het Provinciaal Waterplan moet antwoord geven op de vraag wat er in de periode 2010-2015 moet gebeuren om de provincie Zuid-Holland ook in de toekomst op een duurzame wijze veilig en leefbaar te houden. Het gaat daarbij om de volgende opgaven:
1.Waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen (kustbescherming, regionale keringen, buitendijkse gebieden);
2.Realiseren van mooi en schoon water (waterkwaliteit, waternatuur, zwemwater);
3.Ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening (droogte en verzilting, drinkwatervoorziening en duurzame greenports);
4.Het realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem (wateroverlast, waterbeheer en bodemdaling, stedelijk waterbeheer).

In het concept Provinciaal Waterplan is rekening gehouden met het beleid dat voortkomt uit het Nationaal Waterplan en Europees beleid. Daarnaast vindt nauwe samenwerking plaats met de waterschappen aangezien zij op hun beurt in het waterbeheerplan de vraag moeten beantwoorden hoe ze het provinciale beleid ten uitvoer willen brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet