NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start Drentse beheerplannen Natura 2000 gebieden

7 okt 2008

De provincie Drenthe is gestart met het opstellen van beheerplannen voor acht waardevolle natuurgebieden. Gedeputeerde van landbouw en natuur Rein Munniksma (PvdA) ziet de Natura 2000 gebieden als een kans voor de Drentse natuur: ¨Met het opstellen van de beheerplannen kunnen we al het mogelijke doen om de unieke natuur in Drenthe te behouden en te versterken. Bovendien willen we duidelijkheid scheppen rondom het ammoniakbeleid ten opzichte van Natura 2000. Samen met de Drentse inwoners en ondernemers zoeken we daarbij naar een optimale balans tussen natuur, ruimtelijke ontwikkelingen, recreatie en landbouw¨. Binnen een jaar moeten de conceptplannen gereed zijn.

De Natura 2000 gebieden zijn door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als beschermd gebied in het kader van Natura 2000. De aangewezen gebieden vormen de parels van de Drentse natuur. De beheerplannen voorzien in maatregelen die de unieke natuur in die gebieden zo goed mogelijk zullen beschermen. Bestaand gebruik,kan in de meeste gevallen ongestoord voortgezet worden. Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zullen aan het beheerplan getoetst moeten worden. Soms, zoals bij ingrijpende ontwikkelingen, zal er een aparte vergunning nodig zijn. Munniksma: ¨We hechten er aan inwoners, organisaties, ondernemers en andere betrokkenen van Drenthe bewust te betrekken bij het opstellen van de plannen. We willen kennis, wensen en behoeften van hen inzetten om een goed plan neer te leggen, rekening houdend met ruimtelijke en economische belangen uit het gebied¨.

Natura 2000 is een regeling van de Europese Unie, die er op gericht is een netwerk van bijzonder waardevolle natuurgebieden in Europa te realiseren. Alle lidstaten hebben de opdracht om gebieden die aan de eisen voor dit netwerk voldoen als beschermd natuurterrein aan te wijzen. Twee richtlijnen zijn in Natura 2000 opgenomen: de Vogel- en de Habitatrichtlijn. In deze richtlijnen staan internationaal belangrijke natuurtypen, vogels en andere dieren. In Drenthe komt een aantal dieren en natuurtypen uit deze richtlijnen voor. Op grond daarvan zijn veertien natuurgebieden aangewezen. Voor acht daarvan stelt de provincie Drenthe de beheerplannen op. Dit zijn Drouwenerzand, Dwingelderveld, Fochtelo?rveen, Havelte-Oost, Leekstermeer, Mantingerbos, Mantingerveld en Norgerholt. De plannen voor de andere gebieden worden gemaakt door het Ministerie van LNV, het Ministerie van Defensie en de provincie Groningen.

Samen met terreinbeheerders, belangenorganisaties en andere betrokken overheden is de provincie inmiddels gestart met het opstellen van de conceptbeheerplannen. De provincie wil ook de burgers en bedrijven bij het proces betrekken. Daarom organiseert zij per gebied drie informatieavonden. Tijdens deze avonden kan iedereen informatie vragen ?n geven. De data van deze avonden worden ruim van te voren bekend gemaakt in huis-aan-huis-bladen en op de website www.drenthe.nl/provincie/thema/natuur/natura_2000.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet