NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drenthe verbetert watersystemen

7 okt 2008

De provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Reest en Wieden en Velt en Vecht en enkele Drentse gemeenten hebben extra geld gekregen van het rijk om de waterkwaliteit in Drenthe te verbeteren. Het gaat om bijna EUR 10 miljoen extra voor zeven projecten met als kenmerk dat waterkwaliteit voorop staat.

De Drentse waterbeheerders en de provincie hebben samen een programma met verschillende projecten ingediend bij het rijk. De projecten die een rijksbijdrage ontvangen zijn: Ecologisch beekherstel Drentsche Aa, herstel beeksysteem Hunze, beekherstel en waterberging Eelder- en Peizermaden, koppeling Matsloot ¨ Eelderdiep, beekherstel Vledder Aa, ¨samen over de Reest¨, natuurlijke inrichting beekdal Messchen bij Assen. Samen met de provincie Overijssel is een rijksbijdrage ontvangen voor het project ¨Samen over de Reest¨. De provincie Groningen heeft een rijksbijdrage ontvangen voor het gezamenlijke project beekherstel Runde en Ruiten Aa.
Het project herstel beeksysteem Hunze betreft het hermeanderen van 3,5 kilometer beek bij de trajecten Manderlanden en Oude Weer. Een combinatie van beekherstel, ruimte voor waterberging, verbetering van de waterkwaliteit door moeraszuivering en het verwijderen van riooloverstorten leidt niet alleen tot een verbetering van de waterkwaliteit in de Hunze, maar ook in het benedenstrooms gelegen Zuidlaardermeer. Daarnaast biedt beekherstel kansen voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in en langs de Hunze.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de extra impuls is dat de maatregelen die voor een betere waterkwaliteit zorgen, ook bijdragen aan andere doelen. Andere doelen zijn bijvoorbeeld waterberging, natuurbehoud, recreatie of herstructurering van stedelijk gebied. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages, het opnieuw laten meanderen van beken, het geschikt maken van watergangen voor recreatievaart, en het aanbrengen van recreatieve voorzieningen.

De Provincie en de Drentse waterbeheerders zijn erg blij met de extra impuls van het rijk. Hiermee komt een aantal al langer lopende trajecten vanuit de kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21ste eeuw in een stroomversnelling. De projecten moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet