NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

FryslÉn verbetert kwaliteit water

7 oktober 2008

De provincie, Wetterskip FryslÉn en enkele gemeenten krijgen extra geld van het Rijk om de waterkwaliteit in Friesland te verbeteren. Het gaat om 12,3 miljoen euro voor zes integrale waterprojecten. Eān van de projecten is oever- en kadeherstel van het Tjeukemeer en de westzijde van de Tjonger.

De Friese overheden hebben samen een programma met verschillende projecten ingediend bij het rijk. De vijf projecten, die een rijksbijdrage ontvangen, zijn het herstel van de beekdalsystemen in Zuidoost FryslÉn, de integrale gebiedsontwikkeling Dongeradeel en Ferwerderadeel, de inrichting van de Friese boezem, het waterstructuurplan de Bouwen in Smallingerland en het wijkontwikkelingsplan de Akkers in Heerenveen.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de extra impuls is dat de maatregelen die voor een betere waterkwaliteit zorgen ook bijdragen aan andere doelen zoals waterberging, natuurbehoud, recreatie of herstructurering van stedelijk gebied. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages, de realisatie van boezemlanden, het laten meanderen van beken, bevaarbaar maken van watergangen, uitbreiding berging boezem en recreatieve voorzieningen.

De Friese overheden zijn erg blij met de extra impuls van het Rijk. De projecten moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet