NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland integreert natuurinformatie in ruimtelijke planvorming

10 okt 2008

Flevoland is de eerste provincie die op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) wordt aangesloten. De provincie krijgt daarmee beter inzicht in de verblijfplaats van beschermde soorten. Bij ruimtelijke planvorming kan vanaf nu in een vroeg stadium rekening gehouden worden met deze soorten, waardoor onnodige bouwvertraging wordt voorkomen. Ook helpt de databank bij het bepalen van de locaties waar natuur zich het best kan ontwikkelen.

De natuurinformatie van de provincie Flevoland is nu nog opgeslagen in het provinciale Geoloket, een systeem waarin de provincie via intranet gegevens over wet- en regelgeving en onderzoek ontsluit voor haar eigen organisatie en andere overheden. Flevoland loopt voorop met de realisatie van een toegankelijke integratie van provinciale plannen en de verantwoording van het gevoerde beleid in GIS-systemen. Deze innovatieve werkwijze maakt geo-informatie sneller en eenvoudiger toegankelijk voor andere overheden, bouwers, burgers.

De Gegevensautoriteit Natuur (GaN), benoemd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, werkt aan een landelijke dekking van de databank. Daarvoor lopen pilots met Stadsgewest Haaglanden, Natuurmonumenten, Natuurbank Limburg en Rijkswaterstaat. De pilot met de provincie Flevoland moet ertoe leiden dat de natuurgegevens van het provinciaal Geoloket aangesloten worden op de NDFF. De komende maanden zal de techniek ontwikkeld worden om gegevens uit de NDFF uit te wisselen met de datasystemen van de provincie Flevoland. De provincie onderzoekt ondertussen de bruikbaarheid van de natuurgegevens en de mogelijke toepassingen binnen het Geoloket.

Voordeel voor de provincie Flevoland is dat er toegang komt tot een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele natuurgegevens die bruikbaar zijn voor ruimtelijke planvorming, wegbeheer, vergunningverlening en natuurbeleid. Beoogd resultaat is dat in de werkprocessen van de provincie de beschikbare natuurinformatie een grotere rol gaat spelen. Flevoland is de eerste provincie met een koppeling tussen de NDFF en het provinciale Geoloket. Daarmee vervult het een aanjaagfuncie voor de andere provincies en tevens voor andere overheden in de regio.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet