NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese overheden tegen nieuwe zoutwinning op land

9 okt 2008

De Friese overheden, zoals vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Gas- en Zoutwinning, zijn tegen een nieuwe vergunning voor het bedrijf Frisia Zout BV om in de toekomst voor een nieuwe periode zout te winnen op land. Dat hebben zij het Ministerie van Economische Zaken en de directie van Frisia Zout laten weten na afloop van het bestuurlijk overleg dat zij vandaag hebben gehad.

Frisia Zout BV heeft bij het Ministerie van Economische Zaken twee winningsvergunningen aangevraagd voor nieuwe zoutwinning. De eerste is voor een gebied in de Waddenzee (project Havenmond), de tweede voor een gebied ten oosten van de huidige winlocatie Barradeel II (project Oost). Hoewel de procedure voor de milieu-effectrapportage die hoort bij deze aanvraag net is gestart, hebben de Friese overheden het ministerie van EZ vandaag op voorhand meegedeeld dat zij tegen nieuwe zoutwinning op land zijn. Het gaat om de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen, Menaldumadeel en de provincie FryslÉn. Zij willen dat Frisia zich uitsluitend richt op winning in de Waddenzee.

Tijdens het overleg heeft Frisia Zout haar plannen toegelicht. Tevens heeft Vermilion de stand van zaken weergegeven over de gaswinning bij Franeker, die dit Canadese bedrijf deze zomer heeft stopgezet toen bleek dat de bodemdaling sneller ging dan werd verwacht. Hoewel de gemeenten en de provincie vertrouwen hebben in de aanpak van Vermilion en de controle daarop van het Staatstoezicht op de Mijnen, is hun bezorgdheid niet weggenomen. Vermilion verwacht medio 2009 te weten of, en zo ja hoe, het bedrijf verder gaat met dit gasveld.

De Friese overheden wijzen op de onrust onder inwoners over de gevolgen van de huidige gas- en zoutwinning. Die onrust werd onlangs opnieuw gevoed door de ontwikkelingen bij het gasveld in Franeker. De Friese overheden willen dat er zo snel mogelijk een regeling komt die de schade door gas- en zoutwinning financieel compenseert. Over deze compensatieregeling wordt nog altijd overlegd. Daarom willen de Friese overheden dat het Ministerie van EZ voortaan alleen winningsvergunningen afgeeft als er vooraf concrete afspraken zijn gemaakt over compensatie van schade.

Ondanks het uitblijven van een financiČle regeling verloopt het gebiedsproces tot nu toe goed. Doel van dit proces, waar onder leiding van de provincie FryslÉn hard aan wordt gewerkt, is om de waterhuishouding in het gebied te herstellen. Tegelijk worden er nieuwe impulsen gegeven aan de landbouw, recreatie en toerisme en de leefbaarheid van de regio.


--------------------------------------------------------------------------------

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet