NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft nodig na 2013

10 okt 2008

Ook na 2013 is er behoefte aan een Europees landbouwbeleid. Zoals nu blijkt, kan de markt niet alles oplossen en blijft een zekere regulering noodzakelijk. Dit zei de Tweede Kamer woensdag tijdens het Algemeen Overleg over de houtskoolschets van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Kamerbreed werden vragen gesteld over de manier waarop straks marktconforme prijzen voor maatschappelijke prestaties tot stand komen. Het CDA stelde bij monde van het Kamerlid Atsma dat het geld op het boerenerf moet blijven. Er mag geen onderscheid komen naar woongebied: alle boeren moeten in aanmerking komen, niet alleen die in Natura 2000-gebieden of Nationale Landschappen. Kamerlid Snijders (VVD) verklaarde zich ronduit tegen plattelandsbeleid met al zijn "toeters en bellen". Waalkens (PvdA) stelde dat de doelen die het kabinet in de houtskoolschets benoemt niet aansluiten bij de brede doelen zoals de EU die formuleert. Volgens hem is modulatie nodig.

Minister Verburg meldde in haar antwoord dat voedselproductie voor haar de hoogste prioriteit heeft. Zij wil dat boeren reČel kunnen worden beloond voor maatschappelijke prestaties en ontkende dat de doelen uit de houtskoolschets niet zouden aansluiten op de voorstellen uit Brussel. Bij die reČle prestaties hoort volgens Verburg zonder meer de zorg voor het landschap: boeren zijn immers de beheerders van 70 procent van het Nederlandse grondgebied. Ook gaf zij aan dat geen enkele boer wordt uitgesloten van financiering. Nationale cofinanciering is volgens de minister alleen acceptabel als die verplicht is. Zoniet, dan ontstaat binnen de EU een verstoring van het gelijke speelveld. Zij wil vasthouden aan de mogelijkheid om ook terreinbeherende organisaties met agrarische activiteiten te kunnen belonen voor diensten. Volgens de minister is dat een verbreding van de huidige mogelijkheden. Verburg sprak met klem tegen dat het hier om de belangen van de boeren zou gaan, maar de boeren spelen wel een cruciale rol in het landelijk gebied. Zij stuurt de Kamer een nadere uitwerking van het begrip maatschappelijke diensten.

Tijdens het debat werd niet gesproken over eventuele betrokkenheid van de provincies, over relaties met het ILG of de discussie over de beide pijlers van het huidige GLB. Het IPO verwacht dat deze onderwerpen in h debat over de Health Check aan de orde komen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet