NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Platteland in trek bij Nederlandse bevolking

29 okt 2008

Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken.
ú Meer dan driekwart van de Nederlanders is positief over het platteland
ú Plattelanders zijn positiever over het platteland dan stedelingen
ú Ruim 90% van de plattelandsbewoners is tevreden met de woonomgeving en de woning
ú Naast voedselproductie vindt ruim 90% van de Nederlanders ook de ontwikkeling van nieuwe natuur belangrijk
ú Nederlanders hebben een tamelijk idyllisch beeld van het platteland
ú Bijna ‚‚n op de drie stedelingen zegt ooit naar het platteland te willen verhuizen
ú Driekwart van de nieuwkomers op het platteland is afkomstig uit de stad
ú De vrijetijdsbesteding van jongeren op het platteland is vooral sportief getint

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken, die op maandag 20 oktober jl. is aangeboden aan minister G. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In het rapport geven de onderzoekers ir. Anja Steenbekkers, dr. Carola Simon, dr. Lotte Vermeij en drs. Willem-Jan Spreeuwers een beeld van het belang van het platteland voor de bevolking. Voor het  kwantitatieve - onderzoek werden ruim 2000 personen thuis ge‹nterviewd. Aandacht werd onder meer besteed aan de vraag hoe plattelandsbewoners het platteland beleven en waarderen en wat de betekenis is van het platteland voor mensen die er (willen) wonen en recre‰ren.

Het rapport is de derde publicatie in het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland, dat het SCP op verzoek van het ministerie van LNV uitvoert. Het doel is een monitor te ontwikkelen ter signalering van belangrijke sociale en culturele veranderingen op het platteland. Eerder verscheen een verkennend onderzoek naar de leefsituatie op het platteland ( Thuis op het platteland, 2006) en een - vooral kwalitatief- onderzoek naar het sociale leven op het platteland ( Het beste van twee werelden, 2007).

Nederlanders zijn overwegend positief over het platteland.
Een groot deel van de Nederlanders (78%) heeft positieve gevoelens bij het platteland. Wel zijn plattelanders (87%) positiever dan stedelingen (72%). Nederlanders kwalificeren het platteland als mooi, rustig, veilig, schoon, gezellig en goed om te wonen; er worden nauwelijks negatieve kwalificaties gebruikt. Nederlanders waarderen het landschap met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.

Nederlanders hebben tamelijk idyllisch beeld van platteland
Nederlanders associ‰ren het platteland vooral met ruimte, rust, agrarische landschappen en natuur. Ook vrijheid en gemoedelijkheid worden vaak genoemd. Dit levert een tamelijk geromantiseerd beeld op, wat sterker leeft bij stedelingen dan bij plattelanders.

Naast voedselproductie vindt ruim 90% van de Nederlanders ook de ontwikkeling van nieuwe natuur belangrijk. Hoewel Nederlanders vaak negatief aankijken tegen de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen op agrarische gronden, zijn er minder bezwaren tegen een functieverandering waarbij het landschap een groen aanzien houdt.

Het platteland is als woonomgeving zeer gewild, het is er goed wonen.
Ruim 90% van de plattelandsbewoners is tevreden met de woonomgeving en met de woning. Dit geldt vooral voor ouderen en bewoners van buiten de bebouwde kom. Plattelanders zijn daardoor minder dan stedelingen geneigd te verhuizen. Zon 30% van de stedelingen zegt zeker ooit naar het platteland te willen verhuizen. In totaal spreken zon twee miljoen Nederlanders de voorkeur uit voor landelijk wonen. Vooral de ruimte, de rust en de natuur trekt deze mensen, evenals de hechte gemeenschap.

Veel Nederlanders zijn recreatief actief op het platteland.
Vrijwel alle Nederlanders (95%) recre‰ren wel eens op het platteland. Onder stedelingen (93%) is dit aandeel iets kleiner dan onder plattelandsbewoners (97%). Ruim 70% van de Nederlanders wandelt of fietst wel eens op het platteland, of geniet er van de natuur. Voor sportieve activiteiten zoals hardlopen, skeeleren en racefietsen wordt het platteland door minder mensen gebruikt (30%), maar wel intensiever. Agrotoerisme is een potenti‰le groeimarkt: 36% van de bevolking onderneemt agrotoeristische activiteiten, terwijl deze ruim 80% van de bevolking aanspreken.

Veel Nederlanders zijn via hun roots met het platteland verbonden.
Bijna 60% van de Nederlanders heeft ooit op het platteland gewoond en is dus via de roots met het platteland verbonden. De bevolking van platteland en stad zijn sterk vermengd door migratie. Een derde van de stedelingen heeft woonervaringen op het platteland, omgekeerd heeft de helft van de plattelanders ooit in de stad gewoond. Nieuwkomers op het platteland zijn voor driekwart afkomstig uit de stad, een kwart komt uit andere plattelandsgebieden.

Jongeren en ouderen hebben heel verschillende relaties met het platteland.
Veel jongeren verlaten het platteland voor een opleiding of werk in de stad; relatief veel ouderen verhuizen rond hun pensioen naar of binnen het platteland. Voor hun vrijetijdsbesteding op het platteland hechten jongeren weinig belang aan de natuur, maar vooral aan de activiteit. Ouderen hechten wel aan de natuur en hun recreatieve activiteiten zijn dan ook vooral gericht op natuurbeleving.

SCP-publicatie 2008/20, Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken, Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2008, ISBN 978 90 377 0366 5, prijs ª 17,90.

De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen via de web-site: www.scp.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet