NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechts convenant 'Landbouwbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen'

22 okt 2008

Op woensdag 22 oktober 2008 is door de heer Krol, gedeputeerde provincie Utrecht, en de heer Veldhuizen, voorzitter landbouworganisatie LTO Noord, het convenant 'Landbouwbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen' ondertekend. In dit convenant hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te bevorderen dat bij ruimtelijke projecten met een groot effect op de landbouw een landbouweffectrapportage (LER) opgesteld wordt.

Bij nieuwe grote ruimtelijke plannen (wanneer meer dan 100 hectare landbouwgrond bečnvloed wordt)
willen de provincie Utrecht en LTO Noord de effecten van die plannen op de landbouw beter in beeld brengen. Onder andere dienen mogelijkheden onderzocht te worden om eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken of te compenseren.

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken en aanleg of verbreding van wegen gaan vaak ten koste van landbouwgrond en leiden soms tot versnippering van landbouwbedrijven. Door middel van zogenaamde landbouweffectrapportages (LER) worden de effecten van dergelijke ontwikkelingen in kaart gebracht. Andere provincies hebben goede ervaringen met deze methode.

De provincie Utrecht heeft een grote ruimtelijke dynamiek. De provincie en LTO Noord vinden het belangrijk om een vitale landbouwsector in Utrecht te behouden, niet alleen vanwege het economische belang van de landbouw, maar ook om het open agrarische landschap te behouden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet