NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Agenda Landschap brengt landschap dichtbij

21 nov 2008

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreČren. Toch staat ons karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen; alles vraagt om een plek. Daarom presenteren de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vandaag de Agenda Landschap.

De aanpak verloopt langs drie sporen: zorgvuldig omgaan met de ruimte, het betrekken van burgers en bedrijven: "het wordt mooier als uˇ meedoet" en door het zorgen voor een duurzame financiering van het landschap.

Zorgvuldig omgaan met de ruimte
Een mooi Nederland staat of valt met duurzaam ruimtegebruik. Dat vereist duurzame en integrale samenhangende keuzes en het stellen van grenzen door de overheid en de samenleving. Daarom wil het kabinet niet alleen zorgen voor meer groen om in te recreČren, maar ook de verrommeling opruimen en tegengaan. De Agenda legt de nadruk op die gebieden waar de druk van verstedelijking tot de grootste problemen leidt: de stadsranden. Juist hier moeten de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en recreatieve mogelijkheden worden verbeterd. Dat wil het kabinet samen met de provincies doen. Innovatieve projecten die hieraan bijdragen kunnen rekenen op een bijdrage uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland.ˇ

Het wordt mooier als u meedoet
Het landschap is van ons allemaal. Mensen maken zich terecht druk over versnippering en verrommeling en het verdwijnen van karakteristiek Nederlands landschap. Toch weten zij niet altijd dat iedereen aan het behoud en de ontwikkeling van dat landschap kan meedoen, meedenken en meebetalen. Daarom komen er landelijke en regionale communicatiecampagnes. Dit om burgers te laten zien hoe zij een steentje aan het landschap kunnen bijdragen. Dat kan via donaties, vrijwilligerswerk of door hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat. Jongeren worden betrokken door bijvoorbeeld maatschappelijke stages gericht op landschapsonderhoud. Met diverseˇ voorbeeldprojecten worden dan ook maatschappelijke initiatieven gestimuleerd en bedrijven tot duurzaam ondernemerschap gestimuleerd. Het kabinet noemt dit landschappelijk verantwoord ondernemen.

Landschap duurzaam financieren
Iedereen geniet van een mooi landschap. Het kabinet wil de financiering van het landschap verduurzamen en meer private middelen aantrekken. De kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van het landschap komen niet altijd terecht bij degenen die daar baat bij hebben. Veel agrariČrs onderhouden het unieke landschap met liefde, maar door schaalvergroting dreigen kenmerkende en waardevolle landschapselementen, zoals heggen, kerkenpaden en houtwallen onrendabel te worden. Daarom gaat het kabinet, op basis van het advies van de Task Force Rinnooy Kan, samen met provincies in beeld brengen welke financiering nodig is om het landschap in stand te houden. Daarbij gaat het om de betalingen aan agrariČrs maar ook aan anderen die het landschap beheren en erin investeren. Ook wordt onderzocht of door landschapsfondsen het landschap duurzaam kan worden ondersteund. De resultaten van "vier voorbeeldgebieden financiering landschap" leveren hier ook input voor. Bovendien gaat het kabinet onderzoeken hoe fiscale instrumenten voor het landschap (Natuurschoonwet en andere 'groene' belastingvoordelen) kunnen worden verbeterd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet