NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regionale ontwikkelingsorganisatie Zuidplas van start

20 nov 2008

Een deel van de infrastructuur en de natuur- en groenprojecten in de Zuidplas financieren uit de opbrengsten van woningbouw, kassen en bedrijventerreinen. Dat is de opdracht die de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) bij de start heeft meegekregen. De belangrijkste taak van de ROZ is om er voor te zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn over de integrale ontwikkeling van de Zuidplas ook daadwerkelijk zo worden uitgevoerd.

Tot aan 2020 gaat het om een startpakket van 7.000 woningen, ruimte voor 200 hectare nieuwe kassen, concentratie van verspreid glas in 80 hectare en 110 hectare bedrijventerreinen. In de ROZ participeren de vijf Zuidplas gemeenten (Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen, Gouda, Moordrecht), de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden
In 2007 hebben de gemeenteraden van de Zuidplas, van Rotterdam en Provinciale Staten van Zuid-Holland de gemeenschappelijke regeling voor de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) vastgesteld. Het provinciebestuur en enkele gemeenteraden hebben destijds voorwaarden aan de daadwerkelijke start van de ROZ verbonden. Eerst moest voldoende worden aangetoond dat de ROZ daadwerkelijk zou kunnen functioneren zoals de bedoeling was. De ROZ heeft als taak gekregen om de financieel-economische uitvoerbaarheid van de plannen voor de Zuidplas vast te stellen en om ervoor te zorgen dat de nieuwe weginfrastructuur en de natuur- en groenprojecten die horen bij het plan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de Zuidplas, in de Zuidplas mede gefinancierd zouden worden uit de plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen en nieuwe kassengebieden.

Bestuur ROZ
Begin oktober van dit jaar concludeerde de Stuurgroep RZG Zuidplas, die leiding geeft aan de voorbereiding van de Zuidplasplannen, dat het vertrouwen er is dat de ROZ haar taken kan waarmaken. De ROZ kon daardoor op 1 november van start gaan. Het bestuur van de ROZ bestaat uit bestuurders van de Zuidplasgemeenten en Rotterdam en van de provincie Zuid-Holland. Op 17 november vond de eerste vergadering van het algemeen bestuur van de ROZ plaats. In die eerste vergadering kozen zij het dagelijks bestuur zodat de werkzaamheden voor de komende jaren kunnen worden voorbereid. Tot voorzitter van het dagelijks bestuur van de ROZ is gedeputeerde Asje van Dijk gekozen, 1e en 2e plaatsvervanger zijn de wethouders Jan Slagt van Nieuwerkerk aan den IJssel en Hamit Karakus van Rotterdam.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet