NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Visie Stuurgroep Ruimte voor de Lek

14 nov 2008

Naast het vergroten van de veiligheid rond de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein wil de regio ook extra natuur, recreatiemogelijkheden en woningbouw realiseren in het rivierengebied. Op die manier worden twee doelstellingen bereikt: we houden in de toekomst droge voeten en de verschillende functies van het gebied krijgen een impuls.

Door klimaatveranderingen krijgt de Lek in de toekomst grotere hoeveelheden water te verwerken en daar moet het rivierengebied op aangepast worden. Dat zal vooral gebeuren door de Lek meer ruimte te geven, zodat er zonder problemen meer water door kan stromen.
De maatregelen die daar volgens de Stuurgroep bij horen, zijn bijvoorbeeld oevergeulen in de uiterwaarden bij Vianen en het verlagen van de toegangsdam naar de Ossenwaard (stuweiland). In de Honswijkerwaard wordt de zomerkade verlaagd.
Doordat bij Ruimte voor de Lek veel winst behaald wordt in de waterstanden, lijkt het erop dat de verhoging van de dijk tussen Vianen en Culemborg in een beperktere vorm kan worden uitgevoerd. Hoe groot het effect is, en wat dat precies betekent voor de ruimte rondom de dijk, zal het komende jaar nader worden onderzocht.

Verhogen 'ruimtelijke kwaliteit'
Dit grote project biedt volgens de Stuurgroep volop kansen om ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Daarmee wordt bedoeld dat het gebied z˘ ingericht wordt, dat recreatie en natuur optimaal tot hun recht komen en dat er ook ruimte kan zijn voor woningbouw.

Nieuwe natuur wordt aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker is voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers. Bij Vianen is het de bedoeling om een
passantenhaven en camperplekken te realiseren en een historische molen terug te plaatsen. Verder komen er recreatiestrandjes in de uiterwaarden bij Nieuwegein en Vianen en uitzichtpunten in de nieuwe natuurgebieden. Er komt een fietsverbinding van Vianen naar de Ossenwaard.
Om ook de woonfunctie van het gebied te benadrukken, stelt de Stuurgroep voor om in de uiterwaard bij Nieuwegein (Bossenwaard) beperkte woningbouw te realiseren. In de Ossenwaard is beperkte woningbouw mogelijk als kostendrager voor het realiseren van andere onderdelen van het plan. Uiteraard kan bouwen in de uiterwaarden alleen als aan alle veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan en rekening wordt gehouden met wisselende waterstanden.

Meedenken en inspraak
Voor bewoners van het rivierengebied zijn informatieavonden georganiseerd om de visie van de Stuurgroep toe te lichten. Vanaf begin 2009 staat de verdere uitwerking van de visie op het programma, waarbij bewoners in de gelegenheid zijn om mee te denken over het ontwerp. Dit zal gebeuren in zogenaamde ontwerpateliers. Uiteraard komen er in het verdere traject ook offici‰le inspraakmomenten.
De visie staat de komende periode op de agenda bij gemeenteraden en provinciale staten. De reacties die bewoners geven tijdens de informatieavonden (geen offici‰le inspraakreacties) worden voorafgaand aan de vergadering aan de raden en staten aangeboden.

Betrokken partijen
De provincie is initiatiefnemer en regisseur van bovenregionale projecten. Het gaat om gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen binnen vier gemeenten en twee waterschappen.
De gemeenten Nieuwegein, Vianen, Houten en IJsselstein zijn lid van de Stuurgroep en daarmee mede beslissend. Dit geldt ook voor de waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland.

Vervolg
De visie van de stuurgroep zal aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschapsbesturen worden voorgelegd. Ook de staatssecretaris zal zich over de voorkeursvariant van de regio uitspreken.
Aan het eind van 2009 zal er een definitief ontwerp zijn.
De werkzaamheden kunnen naar verwachting in 2010 of 2011 starten.

Ruimte voor de Lek is ‚‚n van de maatregelen uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet