NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afbakening rustgebieden Voordelta van start

11 nov 2008

Rijkswaterstaat is begonnen met het afbakenen op zee van de rustgebieden in de Voordelta. Deze gebieden zijn aangewezen voor natuurbescherming en als compensatie voor de Tweede Maasvlakte. In totaal gaat het om ruim 6000 hectare, verdeeld over vijf locaties voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
De vijf rustgebieden (Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand, Slikken van Voorne en Verklikkerplaat) zijn ingesteld voor de bescherming van vogels en zeehonden. In deze gebieden gelden beperkingen voor visserij en recreatie. Deze vloeien voort uit het Beheerplan Voordelta.

De Voordelta is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als Natura 2000 gebied en maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. De Voordelta omvat een rijke verzameling aan geulen, ondieptes en zandbanken. De Voordelta heeft een divers bodemleven en is de habitat van vissen, vogels en zeezoogdieren.

Voor de begrenzing op zee worden circa honderd gele, kunststof tonnen gebruikt. Het uitleggen van de tonnen neemt, mits de weersomstandigheden gunstig zijn, ongeveer twee weken in beslag. Rijkswaterstaat zet hiervoor het betonningsvaartuig ms. Waddenzee in. De gehele operatie is omvangrijk en complex, omdat de tonnen veelal in de brandingszone en op ondiepe plekken komen te liggen.
De aanleg van Maasvlakte 2 en de bijgehorende verplichte natuurcompensatie (instelling bodembeschermingsgebied met rustgebieden en 35 hectare nieuwe duinvallei) maken onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). PMR heeft tot doel de mainport Rotterdam versterken, maar ook de leefbaarheid van regio Rijnmond te vergroten. Het project bestaat verder uit de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied en de verbetering van Bestaand Rotterdams Gebied. In de Planologische kernbeslissing PMR heeft het rijk de ruimtelijke voorwaarden vastgelegd voor de uitvoering van deze deelprojecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. PMR is een samenwerkingsverband van rijks- en regionale overheden en Havenbedrijf Rotterdam.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet