NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Decentralisatie delen natuurwetgeving gaat door

7 nov 2008

De decentralisatieafspraken op het vlak van natuurwetgeving uit het bestuursakkoord tussen rijk en provincies komen niet in gevaar. Dat bleek in het algemeen overleg tussen minister Verburg en de Tweede Kamer over de evaluatie van de natuurwetgeving op 6 november.

Met het bestuursakkoord spraken rijk en provincies onder meer af dat een aantal wettelijke natuurgerelateerde verantwoordelijkheden naar de provincies gedecentraliseerd gaan worden: de taken van het Faunafonds, de ontheffingverlening voor de Flora- en Faunawet en de meldingen voor de Boswet. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de rapportage van de evaluatie die ter bespreking voorlag. Alleen de VVD en de SP pleitten tegen decentralisatie. De VVD wilde het Faunafonds centraal houden, de SP was in bredere zin kritisch.

In reactie op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) gaf de minister aan dat zij niet voornemens is extra personeel vrij te maken voor handhaving van de natuurwetgeving. Het IPO is van mening dat er wel extra personeel nodig is voor de handhaving van de Flora- en Faunawet. Gezien de voorgenomen decentralisatie is het nog uitdrukkelijker dan voorheen in het belang van de provincies dat er voldoende handhavingcapaciteit is.

Verder bleek er zeer brede steun in de Tweede Kamer voor het plan van het Kabinet om de drie natuurwetten te integreren in een wet. Ook het IPO heeft geen bezwaren tegen deze voorgenomen samenvoeging. De minister zegde de Kamer begin volgend jaar een plan van aanpak toe.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet