NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Proef om toegankelijkheid natuurgegevens te verbeteren

7 nov 2008

Staatsbosbeheer en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) gaan nauw samenwerken bij het uitwisselen van natuurgegevens op de terreinen van Staatsbosbeheer. Doel van de samenwerking is de toegankelijkheid van natuurgegevens te verbeteren en om de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) verder te vullen met natuurgegevens.

Vooruitlopend op verdere samenwerking neemt Staatsbosbeheer deel aan de ontwikkeling van de Natuurkaart van Nederland. De kaart combineert vegetatiegegevens met onder andere het bodemtype en de vochttoestand. Samen met de soortgegevens uit de NDFF geeft het een completer beeld van de natuur in Nederland. De NDFF is het eerste volwaardige systeem dat natuurgegevens uniformeert, valideert, koppelt, bundelt en op een eenvoudige manier toegankelijk maakt.

De Gegevensautoriteit Natuur, benoemd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, werkt aan een landelijke dekking van de NDFF. Daarvoor lopen onder andere pilots met Stadsgewest Haaglanden, Natuurmonumenten, Natuurbank Limburg en Rijkswaterstaat. De pilot met Staatsbosbeheer moet ertoe leiden dat ook de natuurgegevens van Staatsbosbeheer worden gekoppeld aan de NDFF. De komende maanden zal de techniek ontwikkeld worden om gegevens uit de NDFF uit te wisselen met de datasystemen van Staatsbosbeheer. Voordeel voor Staatsbosbeheer is dat er toegang komt tot een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele natuurgegevens aan de randen van de gebieden van Staatsbosbeheer die bruikbaar zijn voor het optimaliseren van de ontwikkeling, het monitoren en het beheer van de natuur.

Deelname aan de Natuurkaart van Nederland biedt Staatsbosbeheer de mogelijkheid om de effecten van ingrepen en natuurbeheer te evalueren en te vergelijken met andere terreinbeheerders. Op 3 november 2008 hebben drs. C.J. Kalden, Directeur Staatsbosbeheer, en prof.dr. J.M. van Groenendael, Gegevensautoriteit Natuur, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een technische aansluiting tussen het gegevensnetwerk van Staatsbosbeheer en de Nationale Databank Flora en Fauna van de GaN.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet