NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur moet overleven

8 dec 2008

Vijf grote natuurorganisaties (de Unie van Bosgroepen, De Landschappen, Vereniging Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit en het Samenwerkingsverband Nationale Parken) overhandigen op 9 december om 13.15 uur in de Statenpassage van het Binnenhof in Den Haag een petitie met ruim 750 handtekeningen van directeuren, onderzoekers en beleidsmakers aan de heer Atsma, de voorzitter van de Vaste Commissie van LNV. Zij hebben grote bezwaren tegen het afbouwen van de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) die bijdraagt aan natuurherstel en vragen deze bezuiniging terug te draaien.

Milieukwaliteit onvoldoende
Bijna twintig jaar geleden werd besloten dat, zolang de milieukwaliteit onvoldoende is om de natuur te laten overleven, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De EGM is toen in het leven geroepen om maatregelen uit te voeren die gericht zijn op het terugdringen van verdroging, verzuring en vermesting. De uitvoering van de noodzakelijke, vaak innovatieve, maatregelen wordt ondersteund door een omvangrijk kennisnetwerk van zeven deskundigenteams (ingedeeld naar landschapstype) waar onderzoekers en beheerders deel van uit maken. De herstelmaatregelen moeten gezien worden als overlevingsstrategie om natuurwaarden in Nederland in stand te houden en te herstellen. Zonder inzet van deze middelen gaat de kwaliteit van onze natuurgebieden achteruit.

Biodiversiteit
De regeling heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een zeer belangrijk instrument voor zowel voor de grote terreinbeheerders alsook voor particuliere terreinbeheerders en gemeenten. Met het budget worden herstelmaatregelen uitgevoerd die niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. De maatregelen zijn effectief gebleken als het gaat om behoud en herstel van de biodiversiteit in natuurgebieden. Onderzoek heeft laten zien dat 120 Rode Lijstsoorten door inzet van deze maatregelen zijn verschenen en/of zijn toegenomen in de natuurgebieden. De samenwerking tussen beheerders en onderzoekers in dit kennisnetwerk is daarbij een belangrijke sleutelfactor voor succes gebleken.

Niet bezuinigen
Het is duidelijk dat maatregelen tegen de effecten van verzuring, verdroging en vermesting op korte termijn nog niet overbodig zijn. De verzuring in ons land is gelukkig sterk verminderd maar de aanpak van de oorzaken van verdroging en vermesting is tot op heden weinig succesvol gebleken. Daardoor gaan de natuurgebieden nog zwaar gebukt onder de gevolgen. Kwetsbare dier- en plantensoorten gaan hier door in aantal en kwaliteit nog steeds achteruit.

Het beschikbare budget in de regeling wordt door het Ministerie van LNV in 2009 verminderd en vanaf 2010 geheel wegbezuinigd. De organisaties roepen de Tweede Kamer fracties op om bij de behandeling van de LNV begroting 2009 deze bezuiniging terug te draaien.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet