NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State erkent noodzaak herstel Waddenzee

24 dec 2008

De Raad van State is het met Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging eens dat het ministerie van LNV bij het afgeven van de vergunningen voor de najaarsmosselvisserij en de afvoer van mosselen uit de Waddenzee meer rekening had moeten houden met het belang van natuurwaarden. De Raad van State heeft daarom geoordeeld dat het mosseltransport van de percelen naar Zeeland aan de Natuurbeschermingswet had moeten voldoen. Wel staat de Raad van State de najaarsvisserij toe, omdat deze, volgens de Raad, het herstel van de vogelpopulaties niet in de weg staat. De uitspraken van de Raad van State zijn een uitspraak op het hoger beroep in een zaak die natuurorganisaties al in 2006 hadden aangespannen. Deze uitspraken zullen worden meegenomen in het uitwerken van het onlangs getekende convenant.

De natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging, wilden van de rechter weten in hoeverre de najaarsvisserij en het transport de natuurherstel in de Waddenzee belemmert. De organisaties zijn blij dat de Raad van State erkent dat de minister van LNV bij het afgeven van de vergunningen rekening had moeten houden met het herstel van vogelpopulaties. De laatste jaren is de hoeveelheid schelpdieren afgenomen en daarmee ook het aantal schelpdieretende vogels, zoals eidereenden.

De organisaties vinden het jammer dat de Raad van State hen geen gelijk heeft gegeven wat betreft de najaarsvisserij op de instabiele mosselbanken. De Raad stelt dat deze najaarsvisserij niet in de weg staat voor het bereiken van het herstel van de eidereendenpopulatie. Daarmee erkent de Raad van State dat de populatie herstelt moet worden. Vogelbescherming en de Waddenvereniging zijn blij met deze erkenning, maar blijven van mening dat deze banken een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem. Ook als banken wegspoelen dienen zij als voer voor andere organismen en blijven zij in het voedselweb. Hiermee zijn zij dus wel degelijk van belang voor een gezonde Waddenzee.

De uitspraken van de Raad van State zijn een principeuitspraak in het hoger beroep van een zaak die natuurbeschermingsorganisaties al in 2006 hadden aangespannen. Dit najaar tekenden de natuurorganisaties samen met het ministerie van LNV en de mosselsector een convenant waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een route waarbij de natuur in de Waddenzee kan herstellen en bodemberoerende visserij op afzienbare termijn uit de Waddenzee zal verdwijnen. Ook wordt gewerkt aan meer inzicht over de waarde van de instabiele mosselbanken voor natuurherstel. De partijen werken daar op dit moment hard en constructief aan.

De Waddenzee staat in de top tien van de wereldranglijst van getijdennatuur en is een van de meest waardevolle wetlands van onze planeet. Miljoenen vogels zijn op de Waddenzee aangewezen om er te broeden, bij te tanken of te overwinteren. Natuurherstel in dit internationaal beschermde natuurgebied dient zich te richten op het kwetsbare ecosysteem, rijke bodemleven; op zoogdieren, vissen en vogels. Wilde schelpdierbanken, zoals mosselzaadbanken, zijn een belangrijk element in het kustgebied en vormen de koraalriffen van het noorden. Ze dienen niet alleen als voedsel voor vogels, maar hebben ook een sedimentvangende functie als bouwer van wadplaten. Ze vormen een belangrijke buffer voor de zeespiegelrijzing door klimaatveranderingen. Hun aanwezigheid is bepalend voor de structuur en functioneren van het waddensysteem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet