NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kavelruil voor agrariŽrs en natuur in Vechtstreek

17 dec 2008

De provincie Noord-Holland wil investeren in zowel veeteelt en landbouw als natuur. In de Noordelijke Vechtstreek worden daarom agrarische gronden ingezet om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Door middel van vrijwillige kavelruil komt dit ook ten goede aan de agrariŽrs.

De provincie bezit gronden in de Keverdijksche Polder, de Aetsveldsche Polder en de Horn- en Kuijerpolder, die ingezet gaan worden voor een kavelruil op vrijwillige basis. De herverdeling van grond komt ten goede aan de EHS en verbetert de ruimtelijke structuur van veeteelt- en landbouwbedrijven. Gronden die eerder al aangewezen zijn voor natuur, maar waar nu nog agrariŽrs zitten, worden geruild met de provinciale gronden. Naar verwachting zal hiermee 70 ha rond het Naardermeer voor de EHS worden verworven. Juist deze grond is cruciaal voor de zogenoemde

Groene Ruggengraat.
Veel agrariŽrs hebben nu op verschillende plaatsen gronden, waardoor hun bedrijfsvoering niet optimaal is. Door de ruiling van gronden komen deze bij elkaar te liggen en kan er efficiŽnter geboerd worden. De provincie vindt het belangrijk dat de melkveehouderij rendabel blijft, omdat de Vechtstreek een open en groen weidelandschap moet blijven. Hierdoor is het ook een aantrekkelijk recreatief gebied, waar mensen kunnen genieten van koeien in de wei.
Provinciale gronden die overblijven, komen in aanmerking voor verkoop aan agrariŽrs of worden langjarig (12 jaar) onder landschapsvoorwaarden verpacht. Dit draagt ook bij aan het in stand houden van dit gedeelte van het Nationaal Landschap Groene Hart en het versterken van de agrarische ruimtelijke structuur, want agrariŽrs kunnen hiermee hun bedrijven vergroten. De gebiedspartijen, in het bijzonder LTO Noord, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei en Natuurmonumenten zijn positief over de plannen. De provincie schakelt voor de uitvoering Dienst Landelijk Gebied, de Stichting Verbetering Agrarische Structuur (Stivas) en het Kadaster in.

EHS en Groene Ruggengraat
Om de versnippering van natuurterreinen te voorkomen, is jaren geleden een plan gemaakt om aaneengesloten gebieden te maken, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om deze EHS verder te versterken is het systeem van robuuste ecologische verbindingszones bedacht, de Groene Ruggengraat. Dieren en planten moeten zich daar vrijelijk door kunnen verspreiden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet