NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Glastuinbouw noordse buurt wordt natuur

18 dec 2008

Het glastuinbouwconcentratiegebied 'Noordse Buurt' is door de gemeente Nieuwkoop aangewezen als plek waar kassen plaats moeten maken voor natuur. Om de natuurontwikkeling mogelijk te maken, heeft de gemeente Gedeputeerde Staten gevraagd in te stemmen met dit plan en toe te staan dat voor de financiering hiervan 450 woningen worden gebouwd. Deze woningen zullen buiten de in het streekplan opgenomen bebouwingsgrenzen worden gerealiseerd aan de kernen Nieuwveen, Nieuwkoop en Noorden. Gedeputeerde Staten hebben afgelopen dinsdag ingestemd met dit plan.

Het glastuinbouwgebied Noordse Buurt kenmerkt zich nu door veel vervallen kassen en bedrijfsgebouwen. Schaalvergroting is niet mogelijk, onder andere omdat het gebied tussen recreatie- en natuurgebieden ligt, een zeer complexe waterhuishouding kent en de infrastructuur onvoldoende is. Het plan van de gemeente leidt tot een aanzienlijke verbetering in landschappelijk en waterstaatkundig opzicht. Het plan voorziet in meer ruimte voor natte natuur en waterberging, waardoor bodemdaling wordt geremd en verdroging wordt tegengegaan. Doordat de glastuinbouw wordt beëindigd, zal ook geen water meer aan de Nieuwkoopse Plassen worden onttrokken. Dit komt de waterkwaliteit in de plassen ten goede.

De gemeente wil de natuurontwikkeling financieren door de bouw van 450 woningen. Deze woningen zullen buiten de in het streekplan opgenomen bebouwingsgrenzen worden gerealiseerd. “De voordelen van het plan, namelijk het saneren van de kassen en overige bedrijfsgebouwen in de Noordse Buurt en het ontwikkelen van de gehele polder tot natuurgebied, wegen ruimschoots op tegen de extra woningen die aan de drie kernen worden gebouwd. Eigenlijk is er sprake van 75% natuurwinst als je de benodigde ruimte voor woningbouw (33 ha) weegt ten opzichte van de 135 ha natuurontwikkeling in de Noordse Buurt”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Provinciale Staten moeten zich nog over het voornemen van Gedeputeerde Staten uitspreken. Daarnaast behoeft de bouw van 450 woningen buiten de bestaande bebouwingsgrenzen instemming van het ministerie van VROM .

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet