NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland neemt besluit over zoekgebied OostvaardersWold

12 dec 2008

Provinciale Staten van de provincie Flevoland hebben op 11 december besloten tot gewijzigde vaststelling van de verordening groenblauwe zone OostvaardersWold. Dat heeft als gevolg dat het tijdelijk zoekgebied is opgeheven. Drie van vijf grondeigenaren in het voormalig zoekgebied zijn bereid gevonden, onder voorwaarden, tot vrijwillige verkoop van hun bedrijf. Daardoor is de totale grootte van het plangebied van de groenblauwe zone nu met 170 hectare uitgebreid tot 1.820 hectare.

De verordening is ervoor bedoeld een kader te bieden voor de realisatie van het toekomstige natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold. Vanaf 18 december treedt de verordening in werking. De verordening houdt in dat de provincie meekijkt met betrokken gemeenten wanneer belanghebbenden in het gebied eventuele bouwplannen, uitbreidingsplannen en wijzigingen in het gebruik van hun bezit voorleggen aan de gemeente. Zo kan worden voorkomen dat er in het gebied ontwikkelingen plaatsvinden die strijdig zijn met de aanleg van het natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold. De inrichting van dit gebied gaat naar verwachting in 2011 van start.

Kiekendiefgebied
De 3 kavels in het voormalige zoekgebied worden gebruikt om in het OostvaardersWold foerageergebied voor bruine en blauwe kiekendieven uit de Oostvaardersplassen te realiseren. Het kiekendiefgebied in het OostvaardersWold dient als vervangend voedselgebied voor kiekendieven die nu foerageren op plekken waar de gemeenten Almere en Lelystad willen bouwen. In totaal werd om die reden gezocht naar 300 hectare kiekendiefgebied bij het OostvaardersWold. Nu daarvan 170 hectare is gevonden is nog 130 hectare nodig in de directe omgeving van de Oostvaardersplassen. De provincie stelt zich ten doel om die hectares in een later stadium alsnog te realiseren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet