NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ondertekening prestatieovereenkomst 2009 Provincie - DLG

11 dec 2009

Gedeputeerde Rein Munniksma en accountmanager DLG regio Noord Henk Kosters ondertekenden op woensdag 10 december de Prestatieovereenkomst 2009. In deze overeenkomst tussen de provincie Drenthe en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de werkzaamheden opgenomen die DLG voor de provincie uitvoert in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het Landelijk gebied.

In 2007 zijn de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in werking getreden. Hiermee heeft de provincie de regie over de beleidsuitvoering in het landelijk gebied gekregen. Er is een provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) gemaakt met een looptijd tot en met 2013. Dit pMJP vormt de basis voor de jaarlijks op te stellen prestatieovereenkomst, waarmee de provincie haar meerjarenafspraak met het rijk kan waarmaken.
De prestatieovereenkomst heeft betrekking op een periode van een jaar. Drie keer per jaar is er een voortgangsoverleg over de prestatieovereenkomst. Hierin wordt de voortgang van de projecten besproken, de stand van verwerking van de kredieten in relatie tot de te realiseren doelen en er kunnen afspraken gemaakt worden over eventuele wijzigingen (bijsturingen).

Door het beschikbaar stellen van budget voor de werkzaamheden die in de prestatieovereenkomst zijn overeengekomen, kunnen in 2009 de prestaties voor verschillende landinrichtingsprojecten en grondverwerving worden gehaald en de betalingen hiervoor worden verricht. Bovendien beoordeelt DLG de subsidieaanvragen die ingediend worden in het kader van het pMJP, en zorgt de dienst voor het innen van gelden van derden en de uitbetaling richting de subsidieaanvrager.

De provincie is tevreden over het verloop van de eerste twee jaren van het pMJP en vindt DLG een betrouwbare partner. In 2009 wil de provincie DLG meer flexibel kunnen inzetten voor verschillende pMJP-doelen en eventuele andere wensen. Daarnaast wordt het komende jaar gewerkt aan het verder professionaliseren van de onderlinge verhouding en wordt ingezet op een zo efficiŽnt mogelijke samenwerking.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet