NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Zuid-Holland veel werk aan de winkel met water

12 dec 2008

Maar liefst een zesde deel van het oppervlak in Zuid-Holland bestaat uit water. Dit water moeten we schoon en mooi houden. Maar we moeten ook zorgen dat Zuid-Holland is beschermd tegen (water) overlast. Hoe pakt de provincie Zuid-Holland dit, samen met Rijk, gemeenten en waterschappen, aan? Dat staat beschreven in het provinciaal waterplan dat vanaf 5 januari 2009 ter inzage ligt.

Wat gaan we doen?
Het provinciaal waterplan beschrijft concreet wat de provincie de komende jaren, met haar partners, wil bereiken: een duurzame en klimaatbestendige delta.
Dit betekent dat de kust en dijken langs rivieren en kanalen worden versterkt, nieuwe waterpartijen worden aangelegd in stad en land, riolering wordt vernieuwd en oevers een natuurvriendelijke inrichting krijgen. De aanpak zal vernieuwend zijn op het gebied van extra waterberging, regenwaterafvoer en herstel van natuur en landschap.

Het provinciaal waterplan wordt onderbouwd met onder andere het rapport van de Deltacommissie en de Klimaatwijzer. De laatste is een analyse van de klimaatveranderingen tot 2050 en de te verwachten effecten voor Zuid-Holland. De Klimaatwijzer gaat uit van de klimaatscenario's van het KNMI en toont waar knelpunten in Zuid-Holland kunnen ontstaan. Daarbij wordt ingegaan op aspecten als overstromingsrisico's en wateroverlast, verzilting en droogte.

Waarom een provinciaal waterplan?
De waterwereld is in rap tempo aan veranderingen onderhevig. Die zijn zowel van bestuurlijke als van klimatologische en ruimtelijke aard. Bestuurlijk moet de provincie op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-actueel) juridisch bepaalde zaken vastleggen. Dit geldt overigens voor alle overheden. Voor 22 december 2009 moet Nederland de Europese Kaderrichtlijn Water wettelijk hebben verankerd. Andere bestuurlijke redenen als de invoering van de nieuwe Waterwet (2009), de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (2008) en het Programma Provincie Nieuwe Stijl (PNS) zijn aanleiding geweest om het provinciaal waterbeleid aan te scherpen.

Het blijkt dat de effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte in Zuid-Holland alleen maar toeneemt. Door deze veranderingen is het bijvoorbeeld op de lange termijn niet meer vanzelfsprekend dat voldoende (zoet) water van een goede kwaliteit voor de drinkwatervoorziening, land- en tuinbouw en boomteelt beschikbaar is. Aanpassingen aan het watersysteem zijn dan ook noodzakelijk. Met de ruimtelijke waterstrategie ‘meebewegen waar het kan, weerstand bieden waar het moet’ wil de provincie de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap verbeteren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet