NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ambitieuze plannen gebiedscommissies Drenthe

9 dec 2008

Een bufferzone bij het Bargerveen, hermeandering van het Rolderdiep, uitvoering van het inrichtings- en beheersplan De Strubben-Kniphorstbos en beekherstel in het Hunzegebied staan op de jaarprogramma┐s 2009 van de verschillende gebiedscommissies. Gedeputeerde Staten hebben de jaarprogramma┐s vastgesteld, waarmee verder invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (pMJP). Tot 2013 is 400 miljoen euro geraamd voor de verbetering van het landelijk gebied. In 2009 wordt naar verwachting circa 50 miljoen euro besteed.

De komende jaren wil het rijk de kwaliteit van het landelijk gebied versterken door de uitvoering van projecten, gericht op de rijksdoelen voor natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en de reconstructie van de zandgebieden. Hiervoor heeft de provincie het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 opgesteld. Hier zijn ook provinciale doelen als sociaal economische vitalisering aan toegevoegd. Om de uitvoering zo doelmatig mogelijk te organiseren, is Drenthe opgedeeld in vijf gebieden met ieder een eigen gebiedscommissie.
Iedere gebiedscommissie heeft voor 2009 een jaarprogramma opgesteld, waarin de ambities en kansen voor ontwikkeling en uitvoering van projecten zijn geformuleerd. De programma┐s zijn verder uitgewerkt dan vorig jaar, zodat er beter gestuurd kan worden op de realisatie van de pMJP-doelen en er zichtbare resultaten voor het landelijk gebied komen. Flexibliteit in de uitvoering werkt daarbij in het voordeel.

Zo zet de gebiedscommissie Zuidoost Drenthe de komende periode onder andere in op realisatie van de bufferzone bij het Bargerveen. Dit is een ingrijpend proces voor natuur en landbouw dat in samenwerking met de gebiedspartners wordt gerealiseerd. Ook gaat de gebiedscommissie het komend jaar van start met de werkplaats Veenland. Via de werkplaats methodiek kunnen studenten van diverse onderwijsinstellingen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de projectontwikkeling van Veenland. Een aantal bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het Veengebied kunnen daarmee weer tot leven komen.

In het gebied tussen Oranje, Hooghalen en Hijken, commissie Zuidwest Drenthe, wordt in 2009 een Landschapsontwikkelingsproject in uitvoering gebracht. Dit project is opgezet met hulp van de plaatselijke bevolking via de ontwikkeling van dorpsvisies. Ook bij de uitvoering zal de bevolking nauw worden betrokken. De gemeente Midden Drenthe is trekker van het project.
In het Hunzegebied wordt bij het project Torenveen in een gebied van 180 hectare beekherstel en natuurinrichting gerealiseerd. Daarnaast wordt ter voorbereiding op het plan Tusschenwater bij Zuidlaarderveen - natuurontwikkeling, landbouw, waterberging en openbare drinkwatervoorziening - gestart met een milieueffectrapportage.

In Noordwest Drenthe zijn in het verlengde van de inrichting van de Waterberging Versnelde inrichting Eelder- en Peizermaden (VIEP) ook plannen ingediend voor recreatieve voorzieningen. Ook rond Veenhuizen spelen diverse ontwikkelingen. Daarnaast hecht de gebiedscommissie Noordwest Drenthe belang aan leefbaarheid van dorpen, gemeenten en verenigingen en gaat daar diverse projecten voor uitvoeren.

De gebiedscommissie Drentsche Aa richt zich in 2009 onder meer op een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van de hermeandering van het Rolderdiep, waarbij ook de kansen voor de verdubbeling van de N33 worden meegenomen. Daarnaast wordt het inrichtings- en beheersplan De Strubben-Kniphorstbos uitgevoerd, evenals het landschapsonderhoud AnloŰrdiepje en Amerdiep. Ook het Levend Bezoekersnetwerk wordt verder uitgewerkt.

In een kabinetsreactie van oktober 2008 is minister Verburg (LNV) positief over de door Drenthe geleverde prestaties voor de verbetering van het landelijk gebied. Zo heeft de provincie voor de periode 2007 tot 2013 al meer dan vijftig procent van de rijksbijdrage voor het landelijk gebied verplicht voor duurzame ontwikkeling. In relatie tot de andere provincies scoort Drenthe goed qua resultaten voor natuur, landbouw en landschap. In 2009 wil de provincie deze trend doorzetten. De jaarprogramma┐s voor 2009 passen goed in deze ontwikkeling. Deze zijn te vinden op www.drenthe.nl/plattelandsontwikkeling.
In dit nieuwsbericht leest u meer over de door Drenthe geleverde prestaties in 2007 voor de verbetering van het landelijk gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet